Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis is een onder woorden brengen van wat je geloof. Door de eeuwen heen hebben gelovigen elkaar bestreden tot de dood toe, omdat de een het niet eens was met de ander. Dat stookt niet met het liefdesgebod van Jezus Christus. Als wij ons christenen noemen, moeten we ook Christus volgen. Hoe meer regels er zijn en hoe meer dogma‘s, hoe minder ruimte er voor de vrijheid in Christus overblijft. Dogmatiek neemt de ruimte van geloven dan over. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Daarom beperken wij ons tot de kern van de het geloof.

 

Image

Introductie

Wij geloven dat God zich bekendmaakt als Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. Wij geloven dat de Vader het gehele universum heeft gemaakt.
 2. Wij geloven niet in perfecte mensen, wat onze relatie met de Vader heeft verstoort.
 3. Wij geloven dat de Zoon, Jezus de Messias, de relatie met de Vader heeft hersteld en dat je een persoonlijke keus moet hebben gemaakt om in de oplossing te delen.
 4. Wij geloven dat de Heilige Geest aan iedere gelovige is gegeven waardoor je de persoonlijke keus kunt maken en Hij je bijzondere gaven heeft gegeven.
 5. Wij geloven niet in kerkmuurtjes, maar alleen in een wereldwijde gemeenschap van gelovigen.
 6. Wij vormen wereldwijd één gezin, waarin wij gelijk aan elkaar zijn, met Jezus als onze oudste Broer en de Vader als hoofd van het gezin.
 7. Wij geloven dat Jezus terugkomt om de gehele schepping, zowel de levende als reeds gestorvenen in vrede en volmaaktheid zal herstellen, indien  je een persoonlijke keuze hebt gemaakt.
 8. Wij geloven dat God een persoonlijk God is en daarom met ieder een unieke weg gaat.
 9. Wij geloven dat God iedereen gelijke kansen bied en iedereen kan veranderen tot een nieuw mens.

Symbolum Apostolicum - Apostolische geloofsbelijdenis of de 12 Artikelen van het geloof

In het jaar 170 hebben de diverse christelijke gemeenschappen een universele geloofsverklaring opgesteld. Deze zogenaamde apostolische geloofsbeleidenis bevat de volgende inhoud en wordt binnen de Geopende Deur.online ook gehanteerd:


Wij geloven dat God een drie-enig God is in de hoedanigheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

  1. Wij geloven in één God de Vader, de Schepper of Creator is van het gehele universum die hij voor de tijd 6 tijdsvakken/dagen eigenhandig heeft gemaakt.
  2. Wij geloven dat Jezus de beloofde Messias is, de eerste geboren Zoon van God. Hij wordt de eerstgeboren Zoon genoemd, omdat Hij heeft gezegd dat Hij onze oudste Broer is en iedereen die geloofd wordt aangenomen als kinderen van God.
  3. Hij is verwekt bij de Maagd Maria doordat de Heilige Geest haar een kind in haar schoot gaf, voordat zij enige seksuele omgang met een man heeft gehad, zodat Hij ons van de dood en zondenschuld kon redden
  4. Wij geloven dat Hij gemarteld, bespot en uiteindelijk gekruizigd is tot de dood er op volgde, onder de verantwoording van de Romeinse Gouveneur Pontius Pilatus
  5. Wij geloven dat Zijn doden lichaam drie dagdelen in het graf heeft gelegen. In die tijd is Hij afgedaald in de onderwereld/hel/dodenrijk om de hoofddemon Satan dodelijk te verwonden en de heerschappij van de dood te niet heeft gedaan.
  6. Daarna is Hij door Zijn Vader opgewekt uit de dood en herrezen als Levensvorst
  7. Hij is na 40 dagen opgevaren naar de hemel tot Zijn Vader om voor ons te bemiddelen en plaats klaar te maken voor als wij sterven, zodat wij daarna mogen leven voor eeuwig
  8. Wij geloven dat Hij terug zal komen op de wolken van de hemel om Zijn gemeente op te nemen, oordeel te vellen over de levende en doden en om Zijn Vrederijk voor eeuwig te vestigen in een geheel nieuwe hemel en aarde en ons een volmaakt en nieuw lichaam zal geven en ons met een nieuwe naam zal noemen.
  9. Wij geloven in de Heilige Geest die ons hart bereid maakt om het offer van de Zoon te aanvaarden
  10. Wij geloven in één heilige oecumenische kerk. Dus wij geloven niet in diverse soorten kerken en stromingen, maar een onderlingen band, die ons verbind tot één huisgezin. Hoewel dit waarschijnlijk in de daad verstroort blijft door de trots van mensen en leiders, tot dat de Zoon het Eeuwig Koninkrijk zal stichten. Wij duiden ons daarom niet aan met enige denominatie, maar zijn eenvoudig een christelijke huisgemeente en daarmee onderdeel wat het wereldwijde geloof.
Image

Hoe ga je om met geloofskaders?

Vanwege geloofskaders heeft menigeen elkaar de tent uitgevochten. Het is echter niet mogelijk alles te vatten in een paar regels. Dat moet je ook niet willen. God gaf aan Israel kaders en heeft daar 4 boeken voor gebruikt. Dat betekend niet dat je 4 boeken uit je hoofd moet kennen. Daarbij zijn ze niet alle op ons van toepassing. In een organisatie stel je ook basisafspraken op en daar aan gekoppeld zijn allerlei interne afspraken en statuten. Zo gaf God 10 Geboden of 10 Woorden als richtlijn, hoe je zou moeten leven. En op gelijke wijze heeft men redelijk in het begin van christendom 12 punten opgesteld, waarin staat waar we het met elkaar over eens zouden moeten zijn. Op de andere punten kunnen we verschillend denken maar waar deze 12 artikelen en de 10 woorden niet in strijd zijn met opvattingen, moeten we elkaar ook niet hard aanvallen of uitsluiten. Ga over die dingen in gesprek. Vraag waarom hij daar zo overdenkt. Vraag of het een traditie is of een bijbelse onderbouwing. Tradities moet geen punt van strijd zijn. Indien het bijbels onderbouwd is, moet je samen gaan kijken hoe het kan dat je er anders over denkt en als je er niet uitkomt is het verstandig iemand bij te betrekken die wat dieper in de materie kan duiken, zodat je duidelijkheid voor elkaar krijg. Ga niet bij voorbaat uit dat het zo hoort te zijn omdat het altijd zo was. Ga evenmin er vanuit dat een ander jou regeltjes wil opleggen of je vrijheid beperkt. Geloven is een persoonlijke zaak en gelijkertijd geloven doe je ook samen.

Een poging om een Drie-eenheid te verklaren

Voor de meeste mensen - en zeker onder Moslims - is dit een onbegrijpelijk punt van het christelijk geloof. En dat is logisch, want het is rationeel moeilijk te vatten. Daarom geef ik op dit ene punt afzonderlijk uitleg vooraf:

Hoe kunnen wij geloven in 1 God en spreken over de Vader, Zoon en Heilige Geest?

 
Ik legde mijn kinderen dit uit aan de hand van ons gezin:
Ik heet Herman Bos, mijn zoon Gideon en mijn dochter Willianne. Wij zien er alle drie heel anders uit, ook al zie je dat we familie van elkaar zijn. Desondanks hebben we andere kledingstijl, spraak en hebben ieder afzonderlijk onze functies in het leven en gezin. Toch heten mijn dochter en zoon net als ik ook Bos. Sterker nog een paar keer per dag gebeurt het dat mijn dochter en ik tegelijk exact hetzelfde zeggen, ook al waren er 1000 andere uitspraken mogelijk op dat moment. We denken vaak op hetzelfde moment exact dezelfde gedachten. Over de meeste principiele zaken denken wij alle drie exact hetzelfde. We moeten lachen om dezelfde grappen. We hebben alle drie een bovengemiddeld rechtvaardigheidsgevoel. We zijn alle drie op school gepest. 

Als het gaat om God, dan gaat dit zelfs verder. Toch is er duidelijk onderscheid:
 • De Zoon is ook de Voorbereider van de toekomstige wereld en is heengegaan om een plaats voor ons te gereed te maken
 • De Zoon is de Voorbidder bij de Vader voor Zijn kinderen
 • De Zoon is de Genadige Middelaar en Advocaat/Voorspraak tussen ons en de Vader.
 • De Vader is de Schepper van de tijd en het gehele universum, met alles wat daarin leeft of een organische oorsprong heeft
 • De Vader is de Rechtvaardige Rechter en eist genoegdoening voor elke overtreding
 • De Vader is ook wat Zijn naam is voor Zijn kinderen, de volmaakte Vader, die ten alle tijden voor hen zorgt
 • De Heilige Geest onze Leider en brengt ons bij en in contact met de Zoon.
 • De Heilige Geest is ook onze Inspirator, die ons denken beinvloed.
 • De Heilige Geest is ook de Uitdeler, want Hij stelt ons in staat wonderen te verrichten door gaven die Hij aan ons heeft gegeven.
 • Tot slot is de Heilige Geest ook de Trooster

De Vader, Zoon en Heilige Geest zijn net als in ons gezin niet volledig gelijk aan elkaar. Hoe ik dat weet? Omdat Jezus ons dat eenvoudig heeft verteld:
Hij zegt dat Hij en de Vader één zijn. Toch weet Jezus Christus als de Zoon niet wanneer Hij terug zal komen op de wolken van de hemel. Dit houd de Vader voor Hem verborgen tot het moment daar is. 
Als Jezus afscheid neemt van Zijn leerlingen, zegt Hij dat Hij hen niet alleen zal achterlaten, maar de Heilige Geest zal sturen. Regelmatig wordt er in het verband van de Heilige Geest in relatie tot de Vader en de Zoon gesproken in de bevelende vorm. De Zoon is dus aan de Vader onderworpen en de Heilige Geest aan de Zoon.
Toch is alles wat Zij doen met elkaar in één lijn en zul je uiteindeljik alleen het werk van God zien.

Als hierover vragen worden gesteld, zeg dan eerlijk dat dit iets is wat onze pet te boven gaat. Toch heb ik nooit meegemaakt, als hierover vragen werden gesteld, dat de Heilige Geest mijn gedachten en mond niet stuurde zodat ik dit kon uitleggen, ook al voel ik mij daartoe ongeschikt.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject