Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Zo wijs als een Ezel - …en je bent geschikt voor de Heilige Geest

Zo wijs als een Ezel - …en je bent geschikt voor de Heilige Geest

Het verhaal wat we vandaag met elkaar hebben gelezen is best bizar. Op velerlei punten. Een heidense waarzegger die door de Heilige Geest wordt aangestuurd en blijkbaar een redelijke actieve relatie met God heeft, hoewel hij gelijk de vijand van God en Zijn volk is. Een ezel die spreekt. Een serie profetieen van ongekend grote invloed. Een bruut plan en een complete uitbarstingen van orgies, die eindigen in een bloedbad. En daar moeten we vandaag onze lessen uit halen? Ja, inderdaad. Dat gaan we doen. De Thora is opgesteld ter voorbeeld. Ongeacht of het positieve of negatieve voorbeelden zijn. Deze opstelling heeft al voor veel verwarring en verkeerde uitleg gezorgd. De Wet, de Thora, is gegeven ter overdenking, overpeinzing, lering en bespreken. Van Gods regels kan je van alles vinden, maar die zijn goed en zal ik niet de ruimte geven om die ter discussie te stellen, tenzij het als doel heeft ze te doorgronden en te kunnen toepassen in redelijkheid. 

Zingen: 12 All over the world, the Spirit is moving

 

Schriftlezing

Numeri 22  >>>

Wie is Bileam?

Wie was Bileam? Als je iemand wilt identificeren, dan moet je naar zijn naam en herkomst kijken. Afhankelijk van je Bijbelvertaling staat er waarschijnlijk dat Bileam uit Pethor of Pathor kwam. Nu mag je zoeken in de geschiedenissen van het Midden-Oosten, maar je zult deze plaats nergens aantreffen. Niet verassend, want het is ook geen plaats, maar een functie. Het betekend zoveel als waarzegger of koninklijk orakel. Iedere keer wordt er bij vermeld dat hij de zoon van Zippor is. Tsippowr, was koning over Moab toen Israel uit Egypte werd geleid. Bileam was dus een prins in waarschijnlijk een tweede graads troonopvolging. Koning Balak was dus hoogst waarschijnlijk de oudste broer van Bileam. Zijn vader Tsippowr was een opmerkelijke koning. Naast een strategisch militair, was deze koning ook een invloedrijke heidense profeet, die met ongekende nauwkeurigheid de toekomst leek te kennen. En Bileam was in zijn vaders voetsporen gegaan, hoewel hij half niet zo bekwaam was als zijn vader. Het land Moab was vernoemd naar hun oprichter. Moab betekend kind van mijn vader. Zijn bijna even oude halfbroer hete Ammon of Ben-Ammi: Zoon van mijn bloedverwant. Dit is alles zeggend daar beide moeders, hun eigen vader Lot, de neef van Abraham, hadden verkracht, om zwanger te worden. Ze waren beide kinderen uit incest. Eigenlijk dus broedervolken van Israel. Tsippowr was dan ook een directe nakomeling van Lot. Hoewel hij zichzelf een profeet van Jahweh noemde, zag hij Hem slechts als één van de spirituele bronnen. De naam Zsippowr betekend metalen vogel, wat verwijst naar een groot afgodsbeeld 4 tot 8 meter van gouden vogel, met een zilveren snavel en koperen vleugels, die omhoog keek naar de zon. Boven zijn hoofd had hij een gouden spiegel die met de zon meedraaide, zodat het goddelijk licht schitterde over de stad, zolang de zon scheen. Niet anders dan een eigen variatie op de Egyptische god Ra. Een vorm van heidendom waar God, Jahweh, geen gemeenschap mee kon hebben, noch Zijn volk Israel. Sterker nog God stelde op het beoefenen van magie, interpretatie van vogelgeschreeuw en waarzeggerij de doodstraf in. Hoewel zijn zoon, sprak in de naam van de Eeuwige, toonde hij zich een groot vijand te zijn van God en Zijn volk. 

De gave van een profeet

Ik had gezegd deze zomer de focus te leggen op het werk van de Heilige Geest. Tijdens een gebedsavond die ik had belegd deze week, merkte een deelnemer op, dat de Heilige Geest iedereen kan laten profeteren, als zelfs een ezel kan spreken. En inderdaad biedt dit verhaal fantastische ingangen. Laten we eens letten op een aantal details in dit verhaal. In de eerste plaats zegt Bileam dat hij de volgende dag een antwoord zal geven. Vervolgens zoekt hij die avond God niet, maar gaat gewoon naar bed toe om te slapen. Maar om Zijn volk Israel te beschermen, zoekt God desondanks Bileam wel op, in zijn slaap, om hem te waarschuwen niet op pad te gaan met de vorsten van zijn broer. Bileam is zo wijs te erkennen dat dit de stem van Jahweh is en hier naar te luisteren. Zijn broer beseft dat dit niet gaat werken, dus stuurt hij een nieuwe ploeg vorsten. Volgens de SV die eerlijker waren. Hoe men ooit tot deze vertaling is gekomen weet ik echt niet. Het gaat namelijk om vorsten die corrupter en politieke zwaargewichten waren. Ook deze vorsten moet Bileam afwijzen. Hoewel zijn broer hem overlaad met schatten, moet Bileam erkennen niet bij machte te zijn, tegen de HEERE God in te gaan. Hoewel er in de meeste Bijbelvertalingen staat de HEERE mijn God, staat dat bezittelijke woordje er in de oorspronkelijke taal helemaal niet. Bileam was niet God toegewijd, maar zag het als één van de vele goden uit de regio. Ik neem aan dat hij goed ingewijd was in de verhalen over de goden, dus wist hij dat El(ohim) de voorzitter was van de raad der goden en het daarom raadzaam was, niet tegen Hem in te gaan. Bileam reageert uit angst en niet uit nederigheid. Bileam ziet echter dollartekens verschijnen en wil eigenlijk de klus maar al te graag aanpakken, hoewel hij met zijn mond beleid dit niet te kunnen. Uiteindelijk God die tweede nacht toestemming te geven, onder de restrictie dat hij geen vrijheid krijgt om zelf te spreken. En daar zien we precies iemand die de stem van de Heilige Geest hoort, verstaat, maar niet begrijpt. Want God geeft aan dat Bileam het woord van God zal moeten spreken, maar God geeft niet Zijn toestemming. God geeft aan dat Hij weet, dat Bileam ongeacht Gods toestemming toch wel zou gaan. Bileam vulde Gods woorden in zoals het voor hem het beste uitkwam. Helaas een valkuil die ook menig christen bewandeld bij de profetie. Eigen inzichten, worden ingepast in Gods woorden, beelden en dromen. Daarom wil ik je aan de ene kant aansporen je meer en meer open te stellen om Gods stem te verstaan, maar aan de andere kant genoegen te nemen met Gods woord en niet je eigen opvoeding, geloofsovertuiging, dogma‘s, mening en visie er in te leggen, door ook de uitlegger te zijn van de beelden. Bileam was een valse profeet. Hij was geen profeet van Jahweh en desondanks sprak hij de woorden van de Heilige Geest. Maar deze waren omringt met woorden van arrogante hoogmoed. Christenen zullen zich misschien niet zo ophemelen als Bileam, als zij profeteren, maar laten zich vaak leiden door eigen inzicht en verstand. Helaas zie ik met regelmaat dat hierdoor de boodschap van de Heilige Geest verloren gaat. Wil je volledig ontvankelijk zijn voor de woorden van de Heilige Geest? Ga dan in de eerste plaats voorbij aan de ideeën, gedragingen en interpretaties van een profeet en richt je biddend alleen op de boodschap, het woord of het beeld. Uiteindelijk was het toch Gods Geest die Bileam één van de belangrijkste profetieen van de gehele Thora uitspreekt over de komst van de Messiach. Merk echter op dat er een ander woord voor profetie wordt gebruikt, indien het de profetie is uit de mond van een dienaar van de levende God. Bij Bileam wordt gesproken over iemand die de toekomst is geopenbaard, terwijl bij de profeten van God wordt gesproken over ‚aan hen wie het Woord des HEERE is geopenbaard‘. Beide vormen van profetie is gedreven door de Heilige Geest, maar de eerste schil van een boze geest en de kern van Gods Geest, terwijl de ware profeten van God, puur Gods Geest ademen. Verwijs een de Bileams-profetieen niet gelijk tot het rijk der boze of tot oplichterij. Leer je lessen uit deze iconische geschiedenis, die onder de Joden verplicht ieder jaar op de vaste Sjabat moet worden gelezen, zodat nooit het dringende onderwijs van Bileam verloren zal gaan. Als christenen deze geschiedenis nauwer en regelmatiger tot zich zouden nemen, zou men minder te maken hebben met ruzies na of tijdens profetie. Dan zou een ander deel van het christendom niet alle profetie buiten de bijbel afwijzen als ongepast. Dan zouden anderen geen dwaalwegen inslaan om een ieder blindelings na te volgen die profeteert. 

Het karakter van een ezel

Bileam zadelt vervolgens zijn ezelin om op reis te gaan. We denken bij het Midden-Oosten snel aan kamelen als lastdieren, maar ezels werden boven kamelen en paarden gewaardeerd. In Bileams geval gaat het over een ezelin. Even als in het Nederlands zijn dit verschillende woorden. Nu zegt het bij ons niet veel meer dan het diersoort in mannelijke of vrouwelijke vorm. Het manlijke woord ezel in het Hebreeuws is zowel manlijk als vrouwelijk. Maar soms wordt zoals hier over een specifiek vrouwelijke vorm gesproken, wat letterlijk vertaald ‚de geduldige‘ is. Ik ken ezels van het platteland vooral als symbool van eigenwijsheid. Maar als je er over nadenk, zijn het inderdaad hele lijdzame, bijna depressieve dieren. Bijna een Igor uit Winnie de Pooh. Zal het toeval zijn dat hier het weinig gebruikte vrouwelijke, ‚De geduldige‘ of ‚De volgzame‘ wordt gebruikt? De ezel is in de Bijbel bijna altijd een positief voorbeeldwezen. Het heeft zelfs een hele vaste plaats in de Thora. Uiteraard zijn hoofdstukken van latere tijden, maar zal het toeval zijn dat elk 22e hoofdstuk in de gehele Thora over de ezel(in) gaat? Wie de stem van de Heilige Geest wil verstaan zal als een ezel moeten worden: Leidzaam, geduldig, volgzaam. Ongetwijfeld weet je dat een ezel grote oren heeft. Er zijn weinig dieren die zo duidelijk afbakenen wat zij nodig hebben. Een ezel is heel duidelijk wanneer hij de stilte nodig heeft, wanneer hij nabijheid verlangt en wanneer hij uit contact moet om in de stilte te zijn. Hoewel zij de stilte opzoeken, tillen zij regelmatig hun oren op, om in de stilte te horen, waar jouw oren niet op zijn gericht. Wil je in contact met de Heilige Geest leven, zal je de stilte moeten opzoeken. Ook al wordt je mogelijk in eerste instantie onrustig van de stilte, zoek hem, zodat je Zijn stem zult leren verstaan. 

In de stilte

Vorige week hebben we het over de leiding van de Heilige Geest gehad. En dan zien we dat de Heilige Geest je steeds de stilte in leidt. In vele voorbeelden zagen we dat de Heilige Geest de mensen de woestijn in leidde, om in de stilte God te ontmoeten, bekrachtigd te worden en gesterkt. Vergeet deze plaats niet. Muziek, tv, gesprekken en verkeersgedruis zullen de stilte niet laten vinden, maar je brein blijven voorzien van sterke en subtiele prikkels, zodat je brein te zeer belast is om ontvankelijk te zijn voor de Heilige Geest en Gods stem te horen in het ruisen van de wind, in de roep van het water en de vrede van de majesteit van de zon. Gods stem is primair niet in de storm, donder en het vuur. David moest luisteren of hij in de toppen van de moerbeibomen het gerinkel hoorde van de marcherende voeten van God. Elia hoorde Gods stem in het ruisen van een zeer zachte stilte. God openbaart zich aan Job in het zenden van een fluistering in zijn oor. Je heb al je zintuigen nodig in het waarnemen van God. Zijn vriend Elifaz die Gods stem kende zei: Hij bleef bij mij staan, maar ik herkende Zijn gedaante niet er was een gestalte voor mijn ogen. Er was stilte, en toen hoorde ik Zijn stem. Job 4:6 Ja, dit is zelfs waar we naar toe gaan als de Nieuwe Aarde een feit is geworden, want Jesaja zegt (14:7): Nu komt heel de aarde tot rust en stilt. Men breekt uit in gejuich. De bomen zullen God prijzen. Maar de wereld kan deze stilte niet verstaan, noch verdragen. Jesaja zegt dan ook: Het rijk der doden zal in beroering raken, wanneer u (Lucifer, die uit de hemel is gevallen) komt. Het schud de gestorvenen wakker, en laat de koningen van de volken van hun tronen opstaan. Het antwoord op de fluistering van Gods Geest is het gebrul van Satan in eigen persoon. David wist dat God alleen in de stilte te vinden was. Overdag riep hij tot God en hij voelde zich eenzaam dolen tussen de duizenden mensen om hem heen. `s Nachts sliep hij niet, bad tot God, maar zijn hoofd bleef een tumult en er was geen stilte. Al waren er geen fysieke stemmen, de stilte en vrede daalde niet neer in zijn hart en hoofd. (Ps 22) Hoe fundamenteel dit is, bleek wel doordat ook Jezus steeds weer tussen 3-6 uur in de ochtend buiten was om te bidden in de stilte. Vind deze voorwaarden en zolang deze er niet is, vecht er voor bij God, want Hij is het die het bruisen van de zeeën stilt, het bruisen van de golven en het rumoer der volken. Ps 65:8 Hij heerst over de overmoed van de zee, wanneer haar golven zicht verheffen, maakt Ú ze stil. Ps 89:10 De oproep van Zefanja, maakt duidelijk dat in de laatste dagen het rumoer steeds meer toeneemt (en wie kan dat nog ontkennen) en juist dan klinkt vandaag voor ons de oproep, daar de tijd is aangebroken: Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE. Want nabij is de dag van de HEERE, ja, de HEERE heeft een offer bereid, Zijn genodigden worden geheiligd [in de stilte]. (1:7) Veronachtzaam de stilte niet, als je God wil ontmoeten. Ik weet dat stilte angst geeft, omdat je de drukte van je hoofd en hart gaat voelen. Maar zet de muziek, video en gesprekken af. De drukkende stilte, zal een heilzame ontmoeting worden, zodra je Gods stem gaat verstaan. 

Ruzie met God

God zal Bileams woorden straks leiden, maar gelijk is Zijn woeden tegen hem ontstoken, omdat hij tegen Gods Geest in handelt. Zo sterk zelfs dat God Zijn sterkste engel inzet om Bileam te doden. Bileam zou straks een mega muziekfestival organiseren en orgies ontketenen, het tegendeel van de stilte. Muziek, schreeuwen en gekreun zal straks de lucht vullen. Eerst van het feesten, zuippartijen en seks, maar eind van de dag vanwege het gericht Gods. Het geluid van de primaire verlangens van het kwaad, verdooft de stilte. Het was niet voor niks dat de tabernakel in het midden van het kamp stond, maar de tent der ontmoeting buiten het kamp was. Weg van de herrie, maar ook van de dagelijkse geluiden van het leven. Zelfs liefde en vriendschap, ja zelfs stichtelijke muziek en preken, kunnen de stilte van de de tent der ontmoeting roven. 

En daar gaat Bileam op zijn ezelin tussen de wijngaarden door. Vanwege de verzengende wind en moeilijk te weren wilde dieren waren tussen en om de wijngaarden een labyrint aan stenen muurtjes. Dit maakte het mogelijk door vuren tussen de smalle doorgangen van de muurtjes te stoken, de wilde dieren buiten te houden en in oogsttijd, de illegale plunderingen. Waar met name de Midianieten en Moabieten een handje van hadden. Graag oogsten ze, wat zij niet hadden verbouwd. Dat hield de mannen als militaire vrij beschikbaar en voorraden in overvloed. De muren waren willekeurig in cirkels en rechthoeken neergezet en bestaan uit ruwe stenen die uit de lokale grond komen en met leem of rivierklei aan elkaar zijn geplakt of door grote zware brokken op elkaar te stapelen. Je kan je voorstellen dat deze muren veel scherpe uitstekende punten hadden. De openingen tussen de muren was ongeveer een meter, zodat er een ezel of mens met 1 of 2 draagmanden tussendoor kon lopen, maar meer ook niet. Op de hoeken en in het midden van het labyrint stonden torens gebouwd, waar boeren bij tourbeurt de wijngaarden voor elkaar bewaakte. De ezelin ziet de engel op het op de weg staan en wijkt daarom uit, naast het pad. Dit tot grote woede van Bileam. Bileam zag de weinig vriendelijke takken van de druivenstokken al op zich afkomen. De ezel was zich bewuster van het geestelijke wezen, dan de man die voorstond als een groot koninklijke spiritueel orakel te zijn. Zijn ogen waren verblind. Hij zag de waarheid en realiteit niet, maar omdat hij spiritueel actief was, meende hij bovennatuurlijk te zijn en zou zoiets voor hem nooit verborgen zijn. Helaas moest de ezel klappen met de stok ontgelden. Bileam toont opnieuw niet de Heilige Geest te hebben ontvangen, want de kenmerkende vrucht van de Heilige Geest is: LIEFDE. Het sluitstuk van de vruchten van de Heilige Geest is: ZELFBEHEERSING.  Opeens verplaatst de engel zich en gaat in de doorgang tussen twee muurtjes staan. Zie je het voor je: Een 4 á 5 meter grote engel in een doorgang van een krappe meter breed? Die ezel beseft drommelsgoed dat er geen ontwijken aan is. En in zijn angst perst hij zich tegen de muur. Bileam flipt nu helemaal. Zijn voet komt klem te zitten en wordt open gesneden door de ruwe stenen van de muur. Daar het arme dier weet niet verder te kunnen, tenzij hij zijn meester zou laten doodden, gaat hij op zijn buik liggen, met Bileams pijnlijke voet onder het lijf van de ezel gedrukt. Nu is hij alle zelfbeheersing kwijt en gaat zich te buiten aan het dier te mishandelen. En dan opeens, begint de ezel te praten. Wat zou jij doen op zo’n moment? Ik zou compleet van de kaart zijn. Maar Bileam is zo woest, dat hij het ongewone geeneens registreert! Want als de ezel spreekt en zegt: Wat heb ik gedaan, dat je mij nu drie keer heb geslagen? Antwoord de driftkop: Je hebt met mij gespot. Had ik maar een zwaard bij de hand, dan zou ik je nu doden. Okay, weer een teken van het ontbreken van Gods Geest! Waar draait het om? Bileams ego is beschadigd! Die arme arrogante wonderprins voelt zich vernederd, omdat zijn 2 eunuchs die hem volgen, zien dat hij de ezelin niet onder controle heeft. Zoals in voorgaande diensten benoemd, kan je alleen vervuld worden, waar het leeg is. En ons eigen ego neemt zo’n grote plek in. Kijk eens hoe vaak we ons beledigd, bedreigd, miskend, gekleineerd of genegeerd voelen. En dit is altijd de wortel van het kwaad. Maar waar de Heilige Geest in je is, is geen ruimte voor je ego. Sterker nog, het is de grootst mogelijke bedreiging voor de Heilige Geest. Ik heb meerdere malen bewust ondervonden, dat 1 druppel van mijn ego, mijn hart vol van de Heilige Geest kan uitblussen. En dat gebeurt vaak nog in alle vroomheid ook. Van de week deelde ik nog een quote van Augustinus op Twitter: ‚Als je gelooft wat jou aanstaat in het Evangelie, en verwerpt wat je niet zint, dan is het niet het Evangelie dat je gelooft, maar jezelf.‘ Een goeie christen leest toch zo niet in de Bijbel? O nee? Hoe vaak hoor ik: ‚Dat moet je wel in die tijd zien‘, ‚Ja, maar dat moet je niet letterlijk nemen‘, ‚Ik kan niet geloven dat Jezus dat zo heeft bedoeld‘, ‚Dat is wel een hele wettische benadering‘ of ‚Het kan wezen dat jij dat gelooft, maar ik geloof niet dat God dit tegen mij zegt‘. Selectief de Bijbel lezen en selectief geloven, overkomt menig vrome christen. Je beter voelen als een ander is niemand vreemd. Toch wordt er heel luchtig mee om gegaan. Dit kan je medegelovige hard raken, maar het minste stukje trots, zelfzucht en ego, breekt het werk van Gods Geest af. Dat betekend niet dat je minderwaardig bent, of je als zodanig gedraagt, want daarmee sta je niet open om de Geest te ontvangen. Deze gifbeker kent ook een andere naam en die lijkt makkelijk te rechtvaardigen. Deze heet dan: Schaamte. Schaamte draait om jouw eer, uiteindelijk. Misschien heeft het een lange route nodig voordat je het onder ogen ziet, maar als jij je schaamt voor jezelf, je huis, je partner, je medegelovige, je buurman, je familie, dan ben jij bezig met je eigen eer. Dit heeft niets te maken met dat iedereen anders is, maar met zonden waar je mee moet afrekenen. Hier en nu. Ik geef je even de tijd om je ogen te sluiten en de afgelopen week eens langs te gaan en  beleid eens waar het fout is gegaan. Waar je gekwetst, trots, beschaamd, arrogant, driftig, egoïstisch, egocentrisch, kleinzerig, je gekleineerd, vernederd of beangstigd voelde. 

Spreek hierover met je partner, pastor of vertrouweling over door. Negeer dit onderwerp niet! Een hart waar deze zaken post hebben, verliest zijn bereidheid om met God te worden verzoend. Dat hart is niet volledig ontvankelijk voor de Heilige Geest. Wel zien we dat de Heilige Geest door kan gaan met door je heen te werken, maar dan neem je genoegen met een druppel van Gods Geest, terwijl Hij je wilt vervullen en daarbij onder de douche zet, zodat het van je afstroomt en Hij Zijn volle werk in je te weeg kan brengen. 

Blind met geopende ogen

Bileam gaat met de ezel nog in discussie, voordat zijn ogen geopend worden. En dan buigt hij in angst zijn hoofd. Weer een ongezonde emotie. Zelfs als hij met de engel in gesprek komt, die hem wilde doden, kent hij zijn plaats niet. Ja hij zegt: ‚Ik heb gezondigd‘, maar daar eindigt hij niet. Nee, daar volgt gelijk dat ellendige kommaatje! Want ik wist niet dat U mij tegemoet kwam op de weg! Zodra je ‚maar‘, ‚want‘, of ‚omdat‘ volgt ben je niet oprecht, maar zit je vast in je ego en geef je Hem niet de ruimte. Je overgave is niet onvoorwaardelijk. Laat deze volledig onvoorwaardelijk zijn en snoei jezelf de mond. Spreek je berouw uit naar God als er toch één van de drie gifwoordjes in je opkomen. Heb je ze hardop uitgesproken, dan spreek je het uit naar wie je het hebt geuit. En ja, mensen gaan zeggen: ‚Maak je niet zo dik‘, ‚Dat hindert niks!‘. Laat het je niet geruststellen of je ego strelen. Maar leg het uit. Hoewel je niemand hoeft te overtuigen. Dit strijdt met de psychologische en pedagogische opvatting van de huidige maatschappij. Maar al vind iedereen er wat van, laat God spreken.  Laat God alsjeblieft zeggen wat Hij er van vind. God vraagt niet dat je perfect bent. Hij weet dat je dat niet bent en niet kunt zijn, omdat je bent gevallen. Maar Hij verlangt wel van je de gehele troon van je hart. Ik hoop dat je een moment in je leven kent, waarin Hij de gehele troon van je hart heeft gekregen. En toch weet ik ook zeker, dat je niet in die gevoelens bent blijven leven. En waarschijnlijk ben je dat dan gaan accepteren, want zo verloopt dat bij iedereen. Maakt dat het dan okay? Nee, helemaal niet. Maar in het algemeen zijn we te lui om naar binnen te kijken en kijken we liever naar onze buren, die hetzelfde of een slechter patroon laten zien.  Zou je terug willen naar dat moment? Voor mij was dat bijna een hemelse tijd. Nu dat hemelse gevoel, kwam voort uit een hemelse liefde. Een liefde geleid door de Heilige Geest in de kracht van Jezus Christus. Het gevoel dat je als onderdeel van Zijn liefde, aanvaard en vergeven. Daar is het geen enkele opgave om jezelf helemaal op te geven. Sterker nog, daar heb je oprecht verdriet, wanneer iets van je eigen ego naar voren schuift. Daar is een bijna volmaakt geluk, wat alles van jezelf opgeven 1000x waard is. 

Waarschuwing en Slot

Maar als je geloofsleven dat moment niet kent, dan waarschuw ik je ook. Als je dan vrede hebt gevonden, is dat geen duurzame vrede. Je klampt je er misschien aan vast, maar ik zou niet gokken op de eeuwigheid. Strijdt tot Hij je in Zijn armen sluit en Zijn hemelse vrede ten volle in je neerdaalt en de wereld nooit meer wordt zoals hij was. Gaan geloven in Jezus en in Zijn liefde en in Zijn vergeving is enorm troostrijk en van grote waarde, maar daarmee is het nog een algemeen feit, dat ook voor jou opgaat. Maar je mist iets, wat je niet kan missen. Het is als verliefd zijn op iemand die je nog nooit hebt gezien en ontmoet. Alsof je via een ander liefdesbriefjes krijgt. Dat is waardevol, maar als je daar niet voortdurend in blijft investeren, verliest het snel zijn kracht. Met volharding ga je door, maar je geestelijk leven groeit niet echt, laat staan dat het bloeit. Uit die hoek wil ik je vandaan jagen. Ik maan je om in Jezus armen te vluchten en Hem heel persoonlijk te leren kennen. Dan kan het niet anders dat je relatie drastisch veranderd. Alleen Zijn stem horen en verstaan is niet genoeg voor de eeuwigheid. Ook Bileam kende Gods stem, hij kende blijkbaar Gods persoonlijke genade en trouw, hij kende Gods kracht, ja zelfs Zijn godheid. Toch kwam Bileam voor eeuwig om in de zonden die hem nog aankleefde. Neem geen genoegen met een tijdgeloof. Wordt vervuld met Zijn eeuwige liefde. Wordt vervuld met Zijn Heilige Geest. Als een ezel vol kan worden en profeteren in redelijkheid, hoeveel te meer zal God jou willen gebruiken, als je wordt als een ezel: Volgzaam, dienstbaar, lijdzaam, trouw en geduldig. Daarin is je eeuwig vrede in de liefde van ons Heere Jezus Christus. 

Amen

Zingen: 12 All over the world, the Spirit is moving

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject