Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Vergeving en de weg naar het Paradijs

Vergeving en de weg naar het Paradijs

Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En de moordenaar zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Lukas 23:34, 42-43 De aandacht voor deze worden werden getrokken door een 'experiment' op Twitter

Deze preek of onderwijs is ingedeeld in 6 punten en een inleiding:

Zingen: Aan dat ruw houten kruis - Op die heuvel daargins

 

Schriftlezing

Lukas 23:24-47 >>>

Inleiding op 'Vergeving en de weg naar het Paradijs

Opname en Disclaimer

Deze preek kunt u tijdelijk terugluisteren of -kijken via deze link. Na verloop van tijd zal deze automatisch worden overschreven. Onderstaande preek is een preekschets. Deze kan afwijken van de opname, doordat de preek niet wordt voorgelezen, maar als leidraad geldt en tijdens de dienst wordt afgestemd op reacties voor of tijdens de dienst of als de Heilige Geest het anders leidt. Deze opname mag onverkort vrij worden verspreid, mits dit van te voren is gemeld en wordt verwezen naar www.GeopendeDeur.online

Deze preek is voor mensen die nog niet vertrouwd zijn met de Bijbel, mogelijk wat aan de moeilijke kant. De meeste preken zijn van minder hoog van niveau. Echter we moeten afwisselen in het aanbieden van 'melk' en 'vastvoedsel'

Een experiment op Twitter

In een filmserie die ik liever niet van deze plek aan zou bevelen, wordt de hoofdpersoon de keus gegeven te kiezen tussen een rode en blauwe pil. Een twitteraar herhaalde dit experiment online, maar gaf het Nederlandse publiek een andere keuze: 

  • Rood: Ga terug in de tijd en herstel al je fouten of 
  • Blauw: 10 miljoen contant.

Een lollig bedoelde poll ontwikkelde zich tot een fascinerend psychologisch, ja zelfs een geestelijk experiment waar op het moment van voorbereiding 600 mensen hadden gereageerd. Uiteraard zitten tussen de reacties lolbroeken die deze keuze niet zo nauw namen of geen keus maakte. Maar de meeste reacties waren serieus. Nu kan ik de antwoorden iets anders formuleren, zonder dat de uitkomst zal veranderen:

  • Rood: Ontvang vergeving van zonden? of
  • Blauw: Leef een aards gelukkig leven?

Verrast het je dat 89% iedereen kiest voor ‚blauw‘? Ja, mij wel, al had mij dat niet moeten verbazen. Van die 11% weet ik niet altijd de reden. Oprecht berouw of net als die ik tot blauw had gerekend, omdat je dan er alsnog beter op wordt? Op enkele uitzonderingen na ging iedereen voor het geld. Sommige omdat ze meende dat ze nooit echt serieuze fouten hadden gemaakt in hun leven. Andere omdat ze vonden dat ze het ruim goed hadden gemaakt. Weer anderen menen dat hun goede daden opwegen tegen hun kwade daden. Het vergiftigde gedachtengoed van Yin Yang. Een groot deel vond het genoeg dat ze van fouten hadden geleerd of zeiden: Mijn fouten hebben mij gemaakt wie ik ben. En die laatste hadden helemaal gelijk, ook al zullen ze het niet met mij eens zijn. Nee, ik moet het anders zeggen: Ze zullen het met Gods Woord niet eens zijn. Het is zelfs zo dat één fout al het goede ongedaan kan maken. Hoewel ik beter zou moeten weten wilde ik geloven dat de mens van nature vergeving van zonden verlangt. Maar de zonden jaagt de mens voort voor een enkel moment van geluk, van geld en goed. Diverse zagen zichzelf als zonder enige zonde. Dit experiment liet zien dat de wereld helemaal niet zit te wachten op de Messias. Ja, dezelfde mensen hangen bijna allemaal wel een messias aan. Maar dit verlangen komt voort uit de wetenschap dat een bepaalde ideologie of groepering hun geoptimaliseerd geluk in de weg staat. Exact op het moment dat ik, in verband met dit verhaal, de woorden in mij opkwamen uit Psalm 31:20 – Hoe groot is Uw goed, dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie tot U de toevlucht nemen te aanschouwen van de mensenkinderen – appte Geertje haar Bijbeltekst van de dag: Psalm 31:19. Zulk soort dingen kan ik niet al toeval zien. Want zoiets gebeurt niet toevallig een keertje, dat gebeurt met regelmaat. Dat geeft ons dan ook aan dat de HEERE ons wil onderwijzen met Zijn Woord, dat niet verouderd, maar elke dag nieuw is. Wie de actualiteiten wil lezen, moet niet een krant van maximaal een dag oud, maar de Bijbel van minimaal 2000 jaar oud, openslaan.  

Predikatie

1. Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen

In deze middag wil ik je meenemen naar de heuvel van Golgotha. Daar gebeurt in een paar uur tijd meer dan in een eeuw kan worden beschreven. Laten we daarom maar een paar woorden van die dag tot ons laten komen. Dan bidt ik dat je inziet hoe hard wij een rode pil nodig hebben. Zonder schuld is geen vergeving nodig. Zonder problemen is geen redding nodig. Zonder zonden is geen Verlosser nodig. En toch zou ik nooit kunnen zeggen dat ik zonder zonden Jezus niet nodig zou hebben. Hoe zou ik Hem kunnen missen? 

Als Jezus is weggeleid naar Golgotha, wordt Hij aan het kruis genageld. De armen worden bruut uit de kom gerukt en de vierkante nagels worden door de bebloede Middelaars handen geslagen. Schrapend langs de botten, met een kapot geslagen rug tegen een ruwhouten paal. De brandende zon in de geïnfecteerde wonden. En niet onmogelijk vogels die op de open wonden afkomen, even als de insecten.  Ja, moet ik echt alle gruwelen uitmeten? Ik denk dat je het plaatje wel ziet. Ach, was het maar een plaatje. Was het maar een film, maar het was de realiteit. Waarom? Om wat jij heb misdaan…

Ik zou een prachtig historisch beeld kunnen geven van de Romeinen en de Joodse leiders, maar op hen wil ik de aandacht vanmiddag niet vestigen. Laten je ogen op Jezus gericht zijn en je hand in eigen boezem gestoken blijven. 

Hoor hoe te midden van onrechtvaardige veroordeling en pijn de woorden van Zijn gezegende lippen komen: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Luk 23:43a In Zijn woorden is geen rechtvaardige veroordeling. Het enige onrechtvaardige wat van Jezus lippen komt is genade. Het is pijnlijk om te zien dat vele geen vergeving verlangen. Maar let er eens op dat Jezus het daar niet vanaf laat hangen. Hij bidt voor hen collectief. Jezus gebed lijkt tegen dovemansoren. Zijn publiek verlangt geen vergeving en de Vader heeft de hemel toegesloten. Over enkele uren zal blijken dat het niet voor niets is. Religieuze mensen zijn vatbaar voor religieuze zaken zou je zeggen. 

2. Berouw of berouw?

Ik lees van geen van de geestelijken dat ze tot inkeer kwamen. Wel blijkt het geen onverhoord gebed te zijn als de centurio en zijn afdeling soldaten tot inkeer komen. We hebben het altijd over die centurio, maar heb je er wel eens op gelet dat ook de soldaten tot bekering komen? Mattheüs 27:54 Ook het volk toont berouw, als zij zichzelf op de borst slaan en afdruipen naar Jeruzalem. Laten we niet doen of het de gewetenloze Romeinen waren en de verraderlijke Joden. Beide groepen hebben berouw om wat ze met de groep hebben gedaan en wat hun persoonlijke bijdrage was. We weten te kort om er over te oordelen, maar ik bemerk toch een opmerkelijk verschil over wat er geschreven staat over de Romeinen en de Joden. De Romeinen erkennen dat ‚Hij waarlijk Gods Zoon was‘. Van de Joden lees ik alleen uiting van spijt, maar niet van een belijdenis. Er is een aanmerkelijk verschil tussen berouw en wroeging. Paulus zegt tegen de Korintiërs: 2 Korinthe 7:8 De droefheid naar God brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. We zien ook hoe verschillend dit uitpakt een Judas die zich ophangt  Handelingen 1:18 - Mattheüs 27:5 en een Petrus die huilend de stilte opzoekt Lukas 22:62 als hij de pijn in Jezus‘ ogen ziet. Judas zag zijn zonden in en heeft deze beleden, maar op de verkeerde plek. Hij beleed zijn schuld – en dat siert hem - aan de priesters en niet aan de God die zij diende. De Heere Jezus had hem nog zo gewaarschuwd. Meerdere keren het dus om berouw dus even herhalen:

  1. Hoofdman en soldaten – Belijden wie Jezus is
  2. De Joden – Keren met bezwaard hart terug naar de dagelijkse realiteit
  3. Petrus – Zoekt de eenzaamheid op en rust niet tot hij verzoening heeft ontvangen
  4. Judas – Belijd het aan de priesters en verhangt zich. 
  5. Straks zullen we zien het berouw van de Moordenaar – Directe bekering

Bewust noemde ik Jezus woorden onrechtvaardig en genade. Geen van alle had het verdient en voor hen alle heeft Hij gebeden. Jezus zag en voelde het onrecht dat Hem werd aangedaan. Hij voelde alle pijn, ziekte en zonden van Zijn kinderen op Hem rusten. Daar hing Hij tussen hemel en aarde. Ongewenst op aarde en een gesloten toegang tot hemel. Zijn voeten konden de aarde niet raken en Zijn handen de hemel niet. Wat een liefde spreekt er uit het feit dat Hij hun onwetendheid ziet en niet hun zonden ter sprake brengt. 

3. Tranen om Jezus‘ lijden

Toen Jezus de Via Dolarosa liep, de weg van de Heilige Stad naar Golgotha, stond Hij stil toen de vrouwen Hem stonden te bewenen. Hij verlangde niet hun tranen, vanwege Zijn lijden. Hij verlangde hun tranen voor hun ziel, kinderen en hun lot. Robert Murray McCheyne is een jong gestorven opwekkingsprediker die in het bekende gedicht ‚Het wachtwoord der hervormers‘: Ik deed als Jeruzalems dochters weleer. Ik leed om de pijn van mijn lijdende Heer. Ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld, Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. Ik weet dat er verschillend over wordt gedacht, maar ik vind het nog steeds een goede zaak om jaarlijks The Passion of the Christ te kijken. In die film komt het brute lijden van Jezus Christus heel sterk naar voren. Dan kunnen we ons verliezen in de marteling van Jezus, zonder te beseffen dat het draait om: Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7 Je mag er naar kijken, maar hoor dan de stem: Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Het Lam dat geslacht is en gezeten is op Gods troon. Openbaringen 5:6 Merk je dat de scheidslijn flinterdun is? Hoe weet je nu aan welke kant van de lijn je staat? Ik zou je daarvoor een wedervraag willen voorleggen. Overdenk die vraag eens bewust. De Schrift leert ons, wat in de geloofsbelijdenis mooi is geformuleerd: Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en eeuwig leven. Welk deel is op dit moment het belangrijkste voor je? Stel dat je zou moeten kiezen, waar zou je voor kiezen: Vergeving van zonden, wederopstanding of een eeuwig leven? …

4. Eeuwig leven of de hel?

Eeuwig leven afdoen als bijzaak zou niet juist zijn als Jezus niet is de Christus. Dan staat de vergeving van je zonden niet voorop. Wat is eeuwig leven met alle pijn die door zonden is aangedaan en hebt begaan. Elke zonde raakt jou, een ander of degene die het dichtstbij staat en kwetst de Vader die je zo liefheeft. Hij zei: Ik hou van jou. Jij antwoordde: Ik ook. Dat is wat zonde is, eigen liefde. Zelfs jezelf beschadigen komt voor uit egoïstische daad. Zondigen doe je niet in je eentje. In de eeuwigheid is de mens terug in wat hij verlangde. Hij wilde als God zijn. In de eeuwigheid zal je geweten volledig worden geopend. Dan zijn er maar 2 opties elke zonde en pijn herbeleven en de gevolgen er van, die je nu vaak niet ziet, zullen je eeuwig voor ogen zweven. Dat is geen leven, dat is hel. Ik weet een zwaar woord, wat helaas steeds vaker door bekende predikers als David Maasbach. De schrijver van de Hebreeën-brief zegt: Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Hebreen 10:31 Die vergeving van zonden is alles bepalend in je leven. Hoe heerlijk dat juist Jezus daar aan het kruis sprak: Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Lukas 23:43 Dan kan de bijbel regelmatig in het Tweede Verbond spreken over de hel, maar besef dat deze vooral ter sprake komt voor hen die de weg hebben geweten en niet hebben bewandeld. Zij zullen met dubbele slagen geslagen worden, Lukas 12:47 zegt Jezus. De hel is geen afschrikmiddel om je te laten geloven. Ik heb niet kunnen achterhalen van wie de uitspraak is, maar deze blijft zo waar: Al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf, nochtans zal ik Jezus liefhebben. Jezus sprak dit kruiswoord in liefde. 

5. Moordenaar aan het kruis

Aan Jezus linker- en rechterhand werden 2 moordenaars gekruisigd. Vermoedelijk waren dit Zeloten die een aanslag hadden gepleegd bij een poort in Jeruzalem, om Romeinen om te brengen. Volgens sommige bronnen zou één van de moordenaars één van de herders zijn geweest die aan Jezus kribbe heeft gestaan. Ik vrees dat dit giswerk blijft en het is ook niet zo relevant. Het draait niet om de persoon van de moordenaar, maar om het karakter van Jezus Christus de Gekruisigde.

5.1 De hemel of het paradijs

Jezus sprak niet: Heden zal je met Mij in de hemel zijn, maar in het paradijs. Slechts driemaal wordt hierover gesproken in de Bijbel. Nu hebben we de neiging om kennis uit zulk een moderne bron te halen, zodat we zeker weten dat we goed zitten. Die gedachten probeer ik juist los te laten. Als we gaan naar de bronnen die getuigen zijn geweest van Christus en de eerste generaties daarna, die de apostelen hebben gekend dan komen we tot een beter inzicht, omdat wetenschap en visie nog minder de ruimte heeft gehad om ideeën te beïnvloedden. We zijn vertrouwd met de uitdrukking ‚mama is nu in de hemel‘. Dat is heel mooi, maar van alle verzen in de Bijbel die letterlijk of figuurlijk over de hemel gaat, lijkt slechts één vers te spreken over een plaats in de hemel, als Jezus zegt: In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Of eigenlijk vele kamers. Bestaat er dan geen hemel waar je naar toe gaat om eeuwig bij God te zijn? De Bijbel lijkt te snuggeren dat een klein deel, de 7 leiders van de 7 gemeente in Asia, de apostelen en de 144.000 die met Christus zullen regeren. Maar wat dan? Ik begrijp als je dit schokkend vind. Laat ons dan focussen op wat de Bijbel zegt. Nee, wat Jezus zei: Heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Lukas 23:42 Het woord paradijs wat de Heere Jezus hier gebruikt is de aanduiding voor een plaats die niet op aarde is, niet in het dodenrijk en niet in de hemel. Maar wat is het dan wel. Volgens de eerste kerkvaders is het paradijs nooit verdwenen, maar met de zondvloed opgenomen in een afzonderlijke plaats in Gods universum. Een plaats waar vrede en volmaaktheid heerst. Wat is zulk een beschrijving meer dan hemels te noemen? Volgens het Jodendom maakt dit deel uit van het dodenrijk, Hades. Maar de kerkvaders hebben dit altijd voor een afzonderlijke plaats gehouden. Het idee dat het onderdeel van het dodenrijk is, is niet zo vreemd tegen het licht van het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Of het nu wel of niet er onderdeel van uitmaakt, boeit mij eerlijk gezegd helemaal niet. Want hoe heerlijk is Christus vergeving van zonden en Zijn aanneming van ons tot Zijn kinderen! Waarom zo heerlijk? Omdat we daar vrede hebben en van zonden zijn verlost en vrij gemaakt? Dat is geweldig en daar hunker ik naar, als ik zie hoe deze wereld compleet aan het doordraaien is. Soms heb ik het gevoel dat de afgrond van het kwaad is geopend. Dan is het vooruitzicht van het paradijs zo heerlijk. Maar Jezus sprak niet: Heden zal je in het paradijs zijn. Maar Hij sprak: Heden zal jij met Mij in het paradijs zijn. Lukas 23:42 Christus zal daar zelf ook aanwezig zijn. Ik heb er vaker op gewezen dat Jezus’ uitspraken verzekerend zijn. Hij zegt heel nadrukkelijk ‚zal’.  Dan begint het in mij gelijk te jubelen: Daar zal ik de Heer ontmoeten, luisterend naar Zijn lieve stem. Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem. Dat nieuw Jeruzalem zal nog even moeten wachten, want dat wordt nu voorbereid in de hemel en zal neerdalen op de Nieuwe Aarde. Tot dan is de plaats in het paradijs. Het paradijs waar Jezus zelf rondloopt. De plaats waar we Hem mogen ontmoeten en mogelijk ook met Hem kunnen wandelen door de hof, zoals Adam en Eva ook met God door de tuin liepen Genesis 3:8. Maar ook de plaats waar je zult werken, in de taak die Hij je zal geven en je nu reeds op aan het voorbereiden is. Genesis 2:15 Is het je opgevallen dat de kruiswoorden die over anderen gaan en uit Jezus mond zijn gekomen, terwijl Hij leed en streed, alleen intiem en liefdevol zijn geweest? Of Hij nu bad voor de onwetenden of sprak tot Johannes en Zijn moeder of hier tot de moordenaar, Hij sprak in tedere liefde. Is het je ooit opgevallen dat Jezus niet de moordenaars toeroept: ‚Bekeer je anders ga je naar de hel!‘ Hij riep niet van het kruis: ‚Hypocriete adders, jullie misleiden het volk en jezelf tot een oordeel!‘ Nee, Hij bad voor ze en sprak ze teder aan. Het was waar geweest als Jezus dat had geroepen. Maar Zijn liefde stond voorop, oneindige liefde in Gods kracht. Hij wist wat de weg van hun harten was. Dat is geen lot, want God houd er geen onbekeerlijke mensen op na, maar Hij kent de gedachten van de mens* en kent hun weg*. Maar de gedachten is onze verantwoording en de weg is die wij verkiezen. God heeft geen mensen bereid voor het verderf, maar tot het leven. 

5.2 Het Koninkrijk

Ik wil echter jullie aandacht nog even richten op het verzoek van de moordenaar: Heere, denk aan mij als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. Lukas 23:42 Het valt je misschien op dat hij het over het Koninkrijk heeft en De Heere over het paradijs. En inderdaad zegt hij heel iets anders. Dat onderscheid tussen het Koninkrijk en het paradijs begrijpen jullie denk ik wel. Maar hij gebruik niet het standaard woord voor ‚koninkrijk‘ als zijnde een gebied waar iemand over heerst. Nee, hij heeft het over als Jezus tot heerschappij is gekomen. Wat is het geweest dat deze moordenaar, opeens zo’n geestelijk inzicht had, dat hij niet zoals de meeste het over een aards koninkrijk heeft. Hij zag dat Christus heerlijkheid niet zat in waar zou heersen, maar met en over wie. Hij begreep wat het Koninkrijk der Hemelen was. Wat gaf deze moordenaar het inzicht dat de geestelijken – op een aantal na dan – niet hadden? Ik kan niets anders zeggen als dat de Heilige Geest deze mans verstand heeft geopend. Herken jij dat gebeuren? Dat is nu typisch iets van de Heilige Geest doet, wat wonderbaarlijk groot is en eigenlijk nooit te sprake komt. Raar eigenlijk. God geeft ons inzicht en wetenschap in de geestelijke zaken die onszelf overstijgt, toch hoor ik nooit zeggen dat je moet verlangen naar deze gave van de Heilige Geest. Voor deze man was het aan de oever van de Doodsjordaan. Is dat niet jammer? Ja, voor de mensen hier op aarde. Maar God bereid ons voor op onze taak in Gods Koninkrijk. We gaan niet de hele dag in de kerkbanken psalmen zitten te zingen. Als dat zo was dan hoefde Christus met de koningen niet te heersen, dan liep alles vanzelf wel goed. Nee, God legt nu al taken en gaven op je schouders die Hij straks in volmaaktheid zal toepassen. Misschien niet zoals jij verwacht. Maar het zou zomaar kunnen dat jij, als je zonden vergeven zijn, straks diep geestelijk onderwijs gaat krijgen van deze moordenaar, die deze rijke geestelijk inzichten – en misschien moet ik dat een doorkijken noemen – krijgt, net voordat hij sterft. De leerschool van Christus kent een verrassend verloop van tijd en onderwijs. 

6. De keus is aan jou en de overwinning aan Hem

Nu heeft de Heere Jezus niet alleen vandaag in dit verhaal tot de Vader en de moordenaar gesproken. Jezus sprak ook tot jou. Wat kies jij je fouten goed maken of 10 miljoen contant? Wat kies jij vergeving van zonden of aards geluk? Jezus zei: Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen Mattheus 6:19 Welke keus maak jij dan, nu, vandaag? We weten alle dat schuld belijden vooraf gaat aan bekering en het ontvangen van vergeving. Maar wat gebeurde er bij deze moordenaar, ging hij al zijn zonden aan God opbiechten of aan Jezus? Nee, hij was in zwaar lijden. Hij beleed maar 1 zonden, namelijk dat hij terecht was opgehangen wegens moord. Dat was voldoende. Hoe komt dat? Zal zijn situatie hebben meegewogen? Hij had veel pijn, nog kort te leven en praten lukt bijna niet als je jezelf moet opdrukken en laat staan als nagels door je polsen en onderbeen zijn geslagen. Dat zal best hebben meegespeeld, maar hij zei erbij dat Christus zonder enige schuld was. Dat laat zien dat hij terdege al zijn eigen zonden zag en erkende, door Jezus als tegenbeeld te erkennen. Hoe meer ik deze moordenaar bestudeer, hoe meer ik jaloers op hem wordt. Zijn geestelijk inzicht was in een uur tijd groter dan dat de meeste gelovigen in hun hele leven bereiken. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat God niet een hele complete checklist van zonden wilt horen opbiechten. En toch het hoeft niet. Toen ik tot geloof kwam, was ik eerst vol vreugde. En met regelmaat kwam de Heilige Geest in de nacht tot mij, alvorens ik in slaap viel om mij op een bepaalde zonde te wijzen. Daar was geen verwijt in, Hij toonde alleen maar liefdevol, zonder verwijt, wat mijn zonden was en daarna kon ik er ook afstand van nemen. Maar toen ik wat verder van God ging afleven, werd het weer schuld en aanklacht. God nam Zijn Heilige Geest dan weg en dan stond je opeens daar weer in je eigen zonden. Dan moet je terug naar het kruis, om de zonden af te leggen en die weg is veel zwaarder dan dat je aan het voet van het kruis blijft leven. Dankzij Jezus‘ liefde en de kracht van de Heilige Geest volstond deze ene belijdenis. Leert ons dat niet iets over de geestelijke staat waar we vaak in verkeren. We noemen ons christenen, maar leven schijnbaar vaak grote delen van ons leven te ver van Christus af om in vrijheid en vrede te leven. Dan zegt Hij: Nader tot Mij en Ik zal tot u naderenJakobus 4:8 Begrijp je dat in dit verhaal een grote geheimenis is geopenbaard. Ga weg uit de weg van het lijden onder de zonden. Vlucht tot Jezus, ook al ben je een wedergeboren christen. Je bent niet te verheffen boven enig ander, als je niet op die plaats bent. En ben je eenmaal op die plaats, dan zal jij je niet verheffen boven een ander, zonder te ontdekken dat je niet meer aan het voet van het kruis bent. Doof de Heilige Geest niet uit!  1 Tesselonizensen 5:19 Het uitdoven van de Heilige Geest bij het Kruis van de Herrezen Christus is zo snel een feit, maar leer dan Davids gebed: Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen. Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten. Psalm 51:14-19

De weg naar het kruis is korter dan de weg terug naar het kruis. Wijk daarom nooit van Jezus‘ voeten. Ook al wijk je één stap, doe er twee terug naar Hem. Kom aan de voet van dat Ruw Houten Kruis en ook al ben jij tot Hem gekomen, je zult weten dat Hij reeds van het kruis gekomen is om je op te halen. Het kruis is nu leeg en verlaten, maar de plaats aan Zijn voeten is altijd hetzelfde gebleven. Hij overwon, zodat jij zal overwinnen in Jezus‘ naam.  Dankzij Zijn inspanning zal Hij dan je antwoordden op de dag dat jij aan de rivier zult staan: Heden zal je met Mij in het Paradijs zijn. 

Welkom Thuis.

Amen

Zingen: Aan dat ruw houten kruis - Op die heuvel daargins

 

 

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject