Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Nieuwjaarsdienst: De toekomst is zeker!

Nieuwjaarsdienst: De toekomst is zeker!

Van harte een gezegend 2023 vol hoop en vrede van God gewenst en toegebeden! In de dienst van deze eerste dag van het jaar, hebben we een boodschap vol hoop en optimisme. Hoewel gisteren best veel punten van zorg naar voren kwamen over het afgelopen jaar, ligt de toekomst voor ons open! Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Lees, luister of kijk de relatief korte preek terug.

Onderstaande tekst is een preekschets van de gehouden dienst. Deze kan in detail afwijken van het gesproken Woord, daar het niet voorgelezen is, maar gesproken nadat de Heilige Geest het leidt of in antwoord op de gemeente. U kunt via deze link de preek terugluisteren of -kijken. Door de drukke periode zijn teksten en verwijzingen nog niet gelinkt. Deze zullen later worden toegevoegd. Onderaan treft u ook liederen van bemoediging aan die in de preek zijn geciteerd, maar niet gezongen. Laat u vrij vullen met hoop en zekerheid!

Schriftlezing: Mattheus 2:1-12

Wat de toekomst brengen moge

Inleiding

De titel van het lied wat we zo juist hebben gezongen (Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heeren hand)  is al een belijdenis op zichzelf. De woorden zijn overbekend en het gevaar is dat zij daardoor leeg worden. Maar laten we waken voor die valkuil en juist bekende woorden overdenken. Het feit dat liederen zo lang meegaan, in meer dan 20 grote liedbundels is opgenomen in alle christelijke stromingen wordt gezongen, geeft ook aan dat zij harten raken en tot heden tot zegen zijn van menig gelovige. En persoonlijk geloof ik dat dit lied ook de ongelovige en naam-christen tot in het diepste van de ziel kan raken. Want hunkert daar niet elke levende ziel naar: Weten dat je niet alleen in dit leven staat. Weten dat je wordt geleid. Voor hen die de weg niet tot Christus vinden, is de keuze een vanzelfsprekendheid om de toevlucht te nemen tot spirituele coaches, geleide geesten of het pad van de verlichting. Hoewel je misschien al volop je aan het focussen bent op het jaar dat voor ons ligt, breng ik je vandaag nog even terug naar een verhaal wat wij aan Kerst koppelen in de protestantse traditie, maar alles te maken heeft met Nieuwjaarsdag. De woorden die ik vandaag wil overdenken vinden we in Mattheus 1:9b-10, waar staatEn zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

 De Wijze uit het Oosten

Het is enkele weken later en misschien zelfs wel bijna 2 jaar later, als de een groepje astrologen in Israel aankomen. Astrologie is in Gods ogen een gruwel en stond zelfs de doodstraf op. Alsof het niet bizar genoeg is dat God herders gebruikt, zonder de kwaliteiten om het woord te verspreiden op schrift, zodat het behouden blijft of een netwerk om het wereldkundig te maken… En of het niet vreemd genoeg is dat God een doodlopend priestergeslacht gebruikt om Zijn voorloper te verkiezen... En of het al niet bizar genoeg was dat God een dorps tienermeisje gebruikt uit een plek die werd veracht en buiten de profetie lag… Gebruikt God nu astrologen om Jezus koninklijke eer te bewijzen en Jozef en Maria te voorzien van de middelen om te kunnen vluchten en een nieuw bestaan op te bouwen. Herodes had zorgvuldig nagevraagd wanneer de ster was verschenen en op basis daarvan besloot hij alle kinderen van 2 jaar en jonger te doden. Maar dit zegt niets over de duur van het verblijf van Jozef en Maria in Bethlehem. Het kan namelijk goed mogelijk zijn dat deze ster of komeet reeds eerder was waargenomen. We lezen namelijk nergens dat deze ster 2 jaar lang aan de hemel heeft gestaan. Daarnaast mag je van mij een ster proberen te volgen, maar dat gaat je nooit lukken, daar deze zo ver van de aarde is verwijderd dat je geen locatie kan aanwijzen. Een ster kan boven een stad staan, maar er achteraan rijden is dwaasheid, je zou rondjes zijn gaan rijden door het hele Midden Oosten. Maar genoeg over de historische kant. Ik wil vandaag vooral letten op de symbolische kant van het bekende verhaal over de Wijze uit het Oosten.

Toekomst vol zekerheid

De ster wees de Wijzen de weg, totdat zij kwamen in de streek van Bethlehem. Nee, dat staat er niet, maar ‚de plaats waar het Kind was‘. Nu ligt er een nieuw jaar voor ons. En eerlijk gezegd vind ik dit een heel spannend jaar. De internationale wereldagenda is georiënteerd op het jaar 2024. 2001 was een belangrijk kanteljaar in de wereldgeschiedenis, waarin in een snel tempo de lang verdedigde privacy, op het altaar van de War of Terror werd opgeofferd en registratie en volgtechnologie in een versnelling kwam. Toen het Westen zich onder valse voorwendselen oorlogen in het Midden-Oosten begon, bleek er een gevaarlijker vijand dan een natie te bestaan, namelijk een ideologie, die zich niet bind aan grenzen of uiterlijk, maar leeft in het hoofd en hart van wie je op straat dagelijks ontmoet. Ook al roepen we trots dat we deze strijd hebben gewonnen, is dit slechts een illusie. Deze ideologie heeft reeds eerder bewezen een groot geduld te hebben en zich terug te trekken als het verzwakt, totdat de wonden zijn genezen en ze in volle kracht weer wereldwijd kan toeslaan. Maar nu begint er een veel machtigere vijand op te staan, die sterker is dan alle voorgaande. Een andere ideologie die niet door een klein percentage wordt gedragen in het verborgenen, maar die gedragen wordt door een voorlopige meerderheid recht in het zicht. En geen vijand is gevaarlijker, dan degene waarmee je bent omringt en die je elke dag in de ogen kijkt. Opnieuw staat een dergelijk kanteljaar voor de deur, maar nu groter dan 2001. Nu kunnen we daar vol angst naar gaan kijken, maar dan staan we buiten de lijn van Gods Woord. De Wijzen wisten al dat zij in Bethlehem moesten zijn. Dat was hun al verteld door door de Schriftgeleerden via Herodes. Ook wij weten waar de eindbestemming van deze wereld ligt. Even als dat wij weten waar de eindbestemming van ons leven ligt. En dan bedoel ik niet de dood. Maar voorbij de grens van leven en dood. En in dit perspectief mogen wij het jaar onzes Heere 2023 begroeten. Ook dat is ons al eeuwen geleerd door de huidige schriftgeleerden. De Wijzen waren onderweg naar Jezus, het Licht der Wereld. Ook nu zijn wij onderweg naar Jezus het Licht der Wereld. De Wijzen wisten dat ze in Israel moesten zijn, voordat ze op pad gingen. Maar aangekomen in Jeruzalem kwamen ze teleurgesteld uit en moesten hun tocht voortzetten. Nu zijn wij ook onderweg, volgens de Hebreeën-briefschrijver, naar een beter Israel, naar een beter Vaderland[1]. Waren de Wijzen abuis door zich te melden in Jeruzalem, zo zijn wij niet abuis als wij ons mogen melden in het Nieuw Jeruzalem, in ‚stad die fundamenten heeft, waarvan Jezus Christus de Architect en Bouwer is‘. Nee, dit laatste moet ik onder voorbehoud zeggen. Want zoals ik keer op keer doe, maan ik jullie, overeenkomstig Gods Woord, tot zelfonderzoek. Gisteravond hebben we gehoord dat Petrus 2 kenmerken geeft, als we lezen: Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont[2]. Kan jij die twee volmondig bevestigen: Ja ik verwacht en verlang naar die dag dat de hemel in brand zal staan en de elementen van de aarde vergaan? Ik vind dat nogal horror klinken, of niet? Dat klopt. Het zou knap ziek zijn als we het daar bij zouden laten. Er volgt echter een ‚maar‘ en daar ligt het verlangen in opgesloten: de verwachting overeenkomstig Zijn beloften. Als we alle beloften in Gods Woord gaan bundelen op soort, dan komen we op meer dan 500 unieke beloften uit. Terwijl vele beloften in verschillende bewoordingen vaak wel 30 of 40 keer worden herhaald! Een toekomst overeenkomstig meer dan 500 beloften liggen voor je open op de drempel van 2023! Die wetenschap kan het vuur van het verlangen wel degelijk aanwakkeren. Zelfs als je weet dat deze wereld in vuur en vlam komt te staan, zijn er 500 beloften die alsnog worden nagekomen door onze Heere Jezus Christus. Hoe ik dat weet? Vanwege de naam van deze dag. Hij benoemd het als ‚de Dag van Jezus Christus‘. Moet je even voorstellen dat Putin daadwerkelijk kernwapens gaat inzetten tegen het Westen of WO3 uit zal breken, dan zou je alle moed verliezen of niet? Hou dan voor ogen wat we net hebben gezongen, maar ook wat wij zo zullen zingen: ‚God is getrouw, Zijn plannen falen niet‘. In een ander lied zingen we ‚Het leven is zeker in Gods hand. Wij leven altoos aan Jezus‘ kant‘. Dat is het perspectief van het jaar onzes Heere 2023! Onze toekomst is zeker, in tijden waarin onze aardse koning spreekt van een onzekere toekomst. Ja, voor ons land, regering en deze wereld is de toekomst onzeker. De financiële toekomst is onzeker op dit moment. Maar dat is niet wat wij het meest vrezen. Het geen een mens het meest vreest is gescheiden te worden van die ons liefhebben en alleen te komen staan in een wereld waarin alles en iedereen zich tegen je keert. En precies die toekomst hoef je niet te vrezen, want als jij verlang en verwacht de toekomst van Jezus Christus, dan ben je verankerd in een nieuw toekomstperspectief: Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere[3]. Dat is de zekerheid van het jaar onzes Heere 2023! We hebben een nieuwjaar vol hoop voor ons liggen. Het jaar van de slavernij wordt 2023 genoemd. In datzelfde hoofdstuk schrijft de onbekende schrijver nog zoveel moois meer: Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de slavernij van zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God[4]Met die zekerheid ligt er een feestjaar voor ons, ongeacht de loop van de geschiedenis, als we over 364 dagen weer achterom kijken. Even als bij de vrouw van Lot, zegt God ook nu tegen ons: Zie niet achterom!Doe je dat wel, dan bevries je, dan komt het leven tot stilstand, dan wordt het verleden zout in open wonden. 

Wij gaan de weg nooit alleen

Als je naar Amsterdam wilt rijden, moet je niet naar beneden kijken, naar de witte lijnen op de weg. Hoewel zij aangeven of je nog steeds rechtdoor rijdt, wijzen ze je niet de weg. Daarvoor moet je omhoog kijken, naar die blauwe borden boven de weg. Nu hebben de Wijzen best kunnen reizen over de Romeinse heirwegen en hebben ze niet alleen hoeven te dolen door de woestijnen, zoals de kerstplaatjes suggereren. Daardoor waren er zichtbare mijlpalen waardoor ze wisten of ze op de juiste weg zaten. Maar deze heirwegen liepen niet door elke woonplaats heen. Daarvoor moesten ze de gebaande wegen verlaten en vertrouwen op wat de profeet Daniel in hun boeken had opgeschreven. Zij hadden de ster in het Oosten gezien en waren op weg gegaan. Zo moeten wij in 2023 soms, en misschien zelfs wel vaak, de gebaande wegen verlaten en vertrouwen op de profetieen, de beloften, in Gods Woord. Maar let er eens op dat er nergens staat dat de Wijzen zich verblijde in de woorden van Daniel, maar in het zien van de Ster. Als we ons leven vervolgen uitsluitend over gebaande wegen, kom je teleurgesteld aan in Jeruzalem. Maar als je de gebaande wegen durft te verlaten en het wordt donker, dan zal je plotseling worden verblijdt als de Morgenster verschijnt. We hebben de afgelopen Adventdagen en tijdens Kerst uit een van de laatste verzen van de Bijbel gehoord, dat de Morgenster Christus zelf is. Richt je oog op Hem! Als het donker is, richt je oog op Jezus en Zijn 500 beloften! Ga dat Licht en die Morgenster achterna. Je kan de Heere Jezus evenmin als een ster letterlijk achterna reizen. Daarvoor moet je net als de Wijzen Zijn Woord kennen en waar je kennis nog niet compleet is, het antwoord zoeken in Zijn Woord. Is het eigenlijk niet hilarisch dat uitgerekend Herodes de Grote, met moordplannen in zijn hoofd, de Wijzen helpt om Gods Woord te onderzoeken, toen zij het spoor bijster waren. Is het niet verbijsterend dat de Schriftgeleerden de blauwe borden boven de snelweg werden, die wel Amsterdam aan kunnen wijzen, maar zelf nooit in Amsterdam zullen aankomen? Bij dat besef krijg ik kippenvel, want nu heeft de Heere jullie mij gegeven als een schriftgeleerde. Liever dan een schriftgeleerde ben ik jullie herder, die tegen zijn metgezellen zegt: Komt laten wij naar Bethlehem gaan en zien het woord dat geschied is, wat de Heere ons heeft verkondigd. Wat een verschil, tussen de Schriftgeleerden en de herders! Verwonder je daar niet alleen over, maar laat dit onderscheid als een waarschuwingsbord aan de het begin van de snelweg van 2023 staan! Wat er zich gedurende dit jaar gaat ontvouwen zal hetgeen zijn dat de Heere ons heeft verkondigd. Wie Gods weg gaat, komt uit op een rondweg. Als je de weg niet weet of de weg niet weet, ga dan vooruit. Let op het Licht. En je zult het Christuskind vinden. Herken je de weg die zich voor je ontsluit? Ga dan op pad en altijd vooruit en je zult het Christuskind vinden op dezelfde plek als Hij die de weg niet wist, maar wel de Weg vertrouwd. Luther zei ooit: ‚Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, mijn Gids ken ik wel‘. Meer dan eens werd er naar mij opgemerkt: ‚Jouw weg gaat bepaald niet over rozen‘. Steevast zal ik dan antwoorden dat Gods weg altijd over rozen gaat. Het allergrootste deel van een roos bestaat uit een groene levende stengel vol met dorens. Maar aan het uiteinde bevind zich ook de meest geliefde geurende bloem op aarde. Dat is Gods symbool van de liefde. Hoe zouden wij denken dat onze Heere en Heiland gekroond werd met een doornkroon, dat onze weg een vlakke vallei zou zijn? Om in de bekende uitspraken te blijven: ‚God heeft geen rustige vaart beloofd, maar wel een veilige thuiskomst‘. Als je dit jaar over een hobbelige weg gaat, hou dan eens voor ogen wat dat bekende liedje ‚Scheepke onder Jezus hoedde‘ zingt: Al slaat de zee al hol en hoog en steekt de storm ons toe, wij hebben Vaders Zoon aan boord en veilig strand voor `t oog. Wat dat betreft zitten wij, om zo maar te zeggen, voor 2023 wel gebakken. Alle onzekere tijden, hebben een zekere toekomst. Dat is wat ons onderscheid van de wereld. Dat is wat ons onderscheid van elke andere religie. Wij hoeven geen wapens mee in het graf, om ons in het hiernamaals te verdedigen. Wij hoeven ons as niet uit te laten strooien, zodat we niet als zombies zullen opstaan. Voor ons is de dood niet ‚einde verhaal‘. Nee, voor ons begint het verhaal dan pas echt! Ik wens dat het jaar 2023 een regen van geluk zal zijn. En we moeten dan ook niet nalaten om elkaar te bemoedigen met woorden van troost en profetie. Ik was er helemaal niet zo zeker van dat mijn dochter door het UWV in haar gelijk zou worden gesteld en laat staan met terugwerkende kracht. Jullie waren het echter die hiervan zeker waren in geloof. Wees zo ook in 2023 ook elkaars geloofshelden. Als de een de kribbe niet ziet, laat dan de ander zeggen: Komt laten we naar Bethlehem gaan en zien, het woord dat de Heere gesproken heeft, wat daar geschied IS. In de eerste plaats is Gods Woord de ster aan de nachtelijke hemel die ons de weg wijst en ons brengt in het Huis waar Jezus is. Maar als het goed is mogen we elkaar ook tot een licht zijn, een ster, die je brengt aan Jezus‘ voeten. 2023 zonder Jezus, zou hetzelfde zijn als de Wijzen een Bethlehem zonder Jezus hadden aangetroffen. Al waren het 100.000 mensen in Bethlehem geweest, hun reis van zinloos geweest en een grote teleurstelling, als Jezus daar niet zou zijn gevonden. Dan hadden ze beter thuis kunnen blijven. Het tweede boek van Exodus begint in hoofdstuk 33 met het verhaal dat tijdens de woestijnreis de heerlijkheid van de Heere voor hen uit trok. Maar toen het volk bleef zondigen tegen de Heere hun God, zei Hij: Ga naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar Ik zal Zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en Ik u anders onderweg zou vernietigen[5]. Maar dan antwoord Mozes enige tijd later, nadat het volk zich in rouw heeft gedompeld, de HEERE: Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in Uw ogen, maak mij toch Uw weg bekend. Dan zal ik U kennen, opdat ik genade zal vinden in Uw ogen. En zie aan dat deze natie Uw volk is. En de HEERE zei: Moet Mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken[6]. De Wijzen volgde de instructies van de Schriftgeleerden dan wel op, maar ze hadden pas zekerheid toen de ster opeens weer verscheen na de lange reis. Het volk Israel had dan wel een engel meegekregen die de weg zou wijzen, maar de reis was zinloos geworden zonder dat de HEERE zelf met hen meeging. En op dezelfde wijze staan wij nu bij de poort van 2023: Als Uw aangezicht niet met ons meegaat, laat ons dan van hier niet verdergaan! Voor Israel was het een onzekere zaak of de HEERE nog langer met hen mee zou optrekken. Maar wij mogen staan op de belofte van onze Heere en God, dat Hij nimmer meer van ons scheiden zal. 

Kinga Ban, schreef de tekst, toen zij hoorde, als moeder van jonge kinderen, dat ze ongeneselijk ziek bleek te zijn, in de wachtkamer:

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen en noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan!

Dat maakt 2023 tot een feest en met recht kan ik jullie dan alle toewensen: Een gelukkig nieuw jaar!

Amen

Dichter bij U mijn God

Ook bekend als: Nader tot U mijn Heiland

 

Tekstverwijzingen

  • [1] Hebreeen 11:13-16
  • [2] 2 Petrus 3:11-13
  • [3] Romeinen 8:38-39
  • [4] Romeinen 8:19-21
  • [5] Exodus 33:3
  • [6] Exodus 33:13-15

Liederen van hoop en zekerheid aangehaald in deze dienst

Scheepke onder Jezus' hoede

God is getrouw, Zijn plannen falen niet

Mijn leven is zeker in Gods hand

Ik zal er zijn

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject