Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Dienst: Profetisch leren spreken

Dienst: Profetisch leren spreken

Vandaag stonden we stil bij 'Profetisch leren spreken'. De lessen worden vandaag geleerd door de grootste profeet van het 1e Verbond Jesaja. Jesaja verteld 800 jaar voordat de Grootste Profeet Jezus Christus opstond, hoe Hij nu de Prediker aller Tijden zou worden. Jesaja geeft het recept van Jezus' succes 800 jaar van te voren al weg! Hij heeft nooit het resultaat gezien, maar wij wel! Wil jij het leren? 

 

4. De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken.
Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. 5. De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend,
en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug. Jesaja 50:4-5
 

Heden ten dage noemt eigenlijk niemand zich meer een profeet en zal ook niet snel een profeet meer worden genoemd. Toch is dit vreemd, want deprofeet Joel zegt duidelijk dat de gave van de profetie tot de gelovigen is overgegaan. Hij noemt hier jong en oud. Rijk en arm. Man en vrouw. En in 1 van die categorieen val jij en ik ook. En hoogst waarschijnlijk in alle drie nog ook. Maar helaas wordt gedaan of de profetie dood is of exclusief is voorbehouden aan hele bijzondere mensen. Profetie heeft echter een groeiproces in de geschiedenis gehad:

 • a. Adam-Abraham: Stamoudste
 • b. Abraham-Mozes: Volksleiders 
 • c. Mozes-Jezus: Aangewezen en gezalfde profeten
 • d. Jezus-heden: Vanaf pinksteren (uitstorting van de Heilige Geest) elke gelovige die de Heilige Geest heeft ontvangen

Maar waarom zien we dat dan zo weinig om ons heen? Waarom ben jij niet die profeeet? Omdat je Gods stem niet herken. Je moet leren Gods stem te herkennen. Het liefst zou ik je een audio-opname laten horen van Zijn stem. Dat kan ik niet en zou ook best respectloos voelen. God spreekt op velerlei wijze: 

 • Door Zijn Woord (de Bijbel)
 • Door hoorbare stem
 • Door visioenenen
 • Door dromen
 • Door klare gedachten
 • Door beelden 
 • Door muziek

Maar hoe weet je dan dat het Gods stem is?

Een eenvoudig en beproefd advies: Als je twijfel of het Gods stem is, schuif het op respectvolle wijze aan de kant. Gods Woord komt nooit alleen. Hij keert altijd terug. 

Maar hoe weet je dan dat je gedachten niet van jezelf zijn?

Onze gedachten werken als volgt: Ik zie groen. Mijn gedachten gaan daarna sprongen maken: Groen > Gras > Boom > Stam > Hout > Planken > Schuur > enz. Onze gedachten kennen een logisch gevolg en staan nooit stil. Gedachten van God komen vaak out-of-the-blue binnenvallen. God is een God van orde. Als jij deze 'gedachten' parkeer, keert deze ongewijzigd terug. Onze gedachten zijn echter nooit ongewijzigd. Influisteringen van andere geesten kennen een ander karakter. Zij zijn wel in ontwikkeling. Zijn gebaseerd op wat je 'weet' of 'ziet'. Daar worden eigen gevoelens aan toegevoegd van macht, bezit, trots enz. Soms maar heel subtiel. Dus je moet ook heel eerlijk zijn in het scheiden van je 'gedachten'. 

Wanneer leer je Gods stem herkennen?

De jongen Samuel kende Gods stem nog niet, toen God hem riep.Eli begreep dat God hem riep en zei tegen hem: Als je die stem nu weer hoort, zeg dan: "Spreek Heere, want Uw dienstknecht luisterd!"

Toen de grote apostel Paulus door God werd geroepen, kende Hij Gods stem niet. Hij stelde God 2 vragen: Wie bent U Heere? En: Wat wilt U dat ik doen zal?

Gods stem moet je leren kennen. Terwijl Samuel van jongsaf een hele nauwe band met God had, (her)kende hij Gods stem nog niet. Paulus was zeer gelovig en de best mogelijke godsdienstige opvoeding en opleiding gehad die mogelijk was. Toch (her)kende hij Gods stem nog niet. 

Kan je Gods stem beproeven?

Ja, doe dat ook. Je hoofd heeft het minste context bij het ontwaken uit de slaap. Dit is het moment dat Gods stem vaak het duidelijjkst te onderscheiden is. Je hebt nog geen gedachten, maar wordt wakker en direct is daar een woord, een lied, een verassende conclussie, een droom geweest. Noteer deze. In alle eerlijkheid heb ik tot heden 3x iets genoteerd, wat (nog) niete is uitgekomen. Maar onze herinneringen zijn vluchtig. We vergeten deze dingen snel en denken al snel dat God dus nooit heeft gesproken.  

Is het echt zo dat dit voor iedereen is weggelegd?

Ik durf te zeggen van JA. Mits je daadwerkelijk gelovig bent en de Heilige Geest hebt ontvangen. Want profetie is een gave van de Heilige Geest en geen trucje. Ik ben redelijk goed in het toepassen van Cold Reading en psychologische werkwijze waarbij ik kan suggerenen of ik helderziend ben of je gedachten kan lezen. Dat mogen we nooit met elkaar verwarren. Profetie is doorgeven wat je hoor. Geen toekomstvoorspelling, dat is waarzeggerij en verbied God! Profetie: Vermaand, bouwt op en troost. Binnen deze kaders zeg ik ja. Waarom?Daar is Paulus heel duidelijk over tegen de gemeente van Korinthe: Ik zou willen dat u alleen in tongen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Elders zegt hij: Sta naar de profetie! Het is een gave waar we ons naar uit moeten strekken. Bij de een zal deze zich sterker openbaren als bij de ander. Maar verwacht Gods stem. Als jij een relatie met God heb, hoe kan je Zijn stem niet kennen? Kan jij een relatie met iemand hebben, zonder hem te herkennen? Nee toch? 

Kan ik profetie oefenen?

Ja. Gelijk zeg ik ook toen mij dat voor het eerst werd gezegd voelde dat respectloos en als ontheiliging. Dat zou het ook zijn als je dat zonder enige kaders doet. Maar doe dit ten eerste meerdere personen.

A. Ga met elkaar bidden. Vertel elkaar op dat moment zo min mogelijk over je prive leven. Bidt om de Heilige Geest en wacht tot er 'wat in je opkomt'. Ga het niet gelijk als 'raar' beoordelen. Vraag God om bevestiging en vertel eerlijk wat er in je opkwam. We bestempelen iets vaak als 'raar' als het voor ons niet concreet is. Heb je het gevoel dat het voor een specifiek persoon is dan zeg je dat er bij. Je spreekt je eigen twijfel uit en laat andere bidden.

B. Ga met elkaar voor 1 persoon bidden. Laat 1 persoon hardop bidden en leg (als de gebedsvrager daar mee instemt) je hand om iemands schouderblad, met de vingers naar het hoofd gericht. Geen vingers over de schouder (voorkomt vermoeden van ongewenste intimiteit). Wil je bewust handen bij borst, buik, bovenbenen of hoofd: Leg je hand(en) er niet op, maar houd ze er boven uitgespreid op gepaste afstand. Dit voorkomt manipulatie door duwen of ongewenste aanrakingen. Sluit onder het bidden als bidders niet de ogen, maar zie wat Gods Geest uitwerkt. Deel eerlijk wat je ontvang en de ander kan hier prima op reflecteren. Meestal is er direct herkenning. Soms kan het gebeuren dat iemand er niks mee kan (ook al is dat echt maar soms, als je oprecht bent). Een deel van deze niet herkende profetie wordt in de 2 weken die er op volgen vaak als nog toegepast. 

Wie profetie ontvangt, ontvangt lang niet altijd de uitleg. Dat is ook niet jouw taak. 

Jesaja verteld dat de Heere Jezus Christus, de grootste profeet aller tijden, Gods Zoon en onze Heere dit als volgt deed:

Hij sprak uitsluitend de woorden die Hij uit Gods mond had gehoord. Bij 'profeet' denken wij eigenlijk altijd aan een 'leraar'. Wat zegt Jesaja dat Christus was 'Leerling'. Hij sprak uitsluitend de woorden die de Vader tot Hem had gesproken. Daar mag en kan je geen eigen woorden aan toevoegen. Dan krijg je intepretatie, mening, opinie, dogma's enz. De verleidiging is groot, maar ook levensgevaarlijk. Door 1 woord te veranderen kan de waarheid in een leugen veranderen. Kan troost in een belediging eindigen. Kan woorden van genezing in beschadiging veranderen. Maar evenmin mag je iets weglaten. Het natuurlijk om iemands privesituatie, voorgeschiedenis en je gevoelens mee te wegen. Maar doe dit niet! Jij bent in de profetie alleen degene die de brief van de Koning overhandigd. Je bent niet de schrijver en geen toelichter, zelfs geen spreker.

We hebben na de dienst nog vele vragen beantwoord. En dit zijn slechts enkele. Wil je hierover doorpraten, bidden en in onderwezen worden.Neem dan gerust contact met ons op.

 

 DISCLAIMER

Dit is een samenvatting uit een dienst en niet al het gesprokenen. Daarbij veronderstel ik niet de wijsheid in pacht te hebben. Sterker ik erken slechts maar een deeltje te kennen. Dit is dan ook geen handleiding nog een stevig onderbouwde bijbelstudie. Dat vereist veel en veel meer verdieping en onderbouwing. Bestef tevens dat het hier gaat om de gave van de Heilige Geest waar we met uiterste respect mee om moeten gaan, ook in het belang van ons geestelijk functioneren. Zo is ook besproken hoe je als gemeente / met elkaar moet beoordelen of het van God is. Hoe je er mee moet omgaan in de gemeente enz. Dit komt in dit artikel allemaal niet aan bod.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject