Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Beschermengelen

Beschermengelen

Vandaag zal de preek niet uit een specifieke tekst worden behandeld, maar een thema door de Bijbel heen: Beschermengelen. In de afgelopen 2 jaar kwam met regelmaat hier vragen over. Bestaan er zoiets als beschermengelen? Heb ik mijn eigen beschermengel? Vanmiddag zullen we hier naar kijken. De Heilige Schrift zegt hier mogelijk wel meer over dan je zou verwachten. Graag zien we je om 14:00 in de live of online dienst, die vanaf de homepage wordt uitgezonden.

Opname en Disclaimer

Deze preek kunt u tijdelijk terugluisteren of -kijken via deze link. Na verloop van tijd zal deze automatisch worden overschreven. Onderstaande preek is een preekschets. Deze kan afwijken van de opname, doordat de preek niet wordt voorgelezen, maar als leidraad geldt en tijdens de dienst wordt afgestemd op reacties voor of tijdens de dienst of als de Heilige Geest het anders leidt. Deze opname mag onverkort vrij worden verspreid, mits dit van te voren is gemeld en wordt verwezen naar www.GeopendeDeur.online

Zingen: Til mij op

 

Schriftlezing

Mattheus 18 >>>

Preek: Beschermengelen

Inleiding

Ik wil in deze middag met jullie geen tekst behandelen, maar eens kijken naar een belangrijk begrip, waarover bijna niet meer wordt gesproken. Een onderwerp wat misschien wel is verbasterd alsof het een dwaalleer van de Rooms-Katholieke Kerk is. Een vraag die toch menigeen bezig houd: Heb ik een beschermengel? Deze vraag is mij ook vaker gesteld en ik wil die vraag niet uit de weg gaan. Ik ga dus ook nu niet direct antwoord geven op die vraag, maar wil met jullie kijken wat Gods Woord hierover leert en daarbij moeten we ook rekening houden dat het volk dat de meeste kennis hieromtrent draagt het Joodse volk is. De term beschermengel is algemeen aanvaard, maar is geen term die je in de Bijbel tegen ga komen. Dat betekend dat je ogen goed open moet houden als je de Bijbel leest. 1,5 jaar terug heb ik een gesproken over de tweede val van de engelen in Genesis 6:1-2, wat een uitgebreidere beschrijving heeft in het relatief onbekende boek 1 Henoch, welke door Judas (preek: Judas) wordt geciteerd in het 2e Verbond. Dat was ook zo’n thema wat voorzichtigheid en gelijk open ogen vraagt. Nu is engelenverering en engeltjes dragen als mascotte relatief in de mode. > Dat is iets waar wij ons verre van moeten houden. De grote en de op dit gebied het meest gezegende apostel Johannes, mochten geen engelen aanbidden of voor knielen. Zij zijn en blijven dienaren van de Allerhoogste.

  1. De Zondeval & Zondvloed
  2. Sodom & Gomorra
  3. Job & Bemiddeling van een engel
  4. 70 Volkeren
  5. Beschermengelen in de Psalmen
  6. Bescherming van kinderen en eenvoudigen

1. De Zondeval & Zondvloed

De eerste beschermengelen die we tegenkomen in het 1e Verbond, hebben niet de taak een mens te beschermen, maar om tegen de mens te beschermen. God stelt deze aan inGenesis 3:24, als eerst Eva en later ook Adam zondigen tegen God in navolging van de 1e val van de engelen, door te eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Deze 2 engelen moeten de Hof van Eden bewaken en in het bijzonder de Boom des Levens, zodat Adam en Eva niet van deze boom zouden eten. Hun taak kwam ten einde toen het oordeel kwam, de zondvloed, en het Paradijs verloren ging. Vermoedelijk komen we bijna gelijk hierna nog een keer tegen als Kain een teken ontvangt.

2. Sodom & Gomorra

In Genesis 18 en 19 vinden we het verhaal van Abraham en Lot en de verwoesting van Sodom en Gomorra. Zij moeten Lot en zijn gezin bewaken. En gelijk daarmee het land gereed maken voor het oordeel. Nu denk je misschien: Is dit nu een overtuigend voorbeeld? Ja, want let op het paralel met het eerste voorbeeld:

  1. Het betreft een persoon of groep (Adam, Eva en hun nakomelingen / Lot, zijn vrouw en zijn nakomelingen)
  2. Het betreft een specifiek deel van de aarde (Eden / Het hele gebied rond de steden van Sodom en Gomorra)
  3. Het betreft oordeel (Zondvloed / Verwoesting). Deze paralel zal je steeds weer tegenkomen, als we verder inzoomen op de lijnen in de Bijbel.

3. Job & de bemiddeling van een engel

Tussen de eerste helft van Genesis en de rest van de Thora, ligt het verhaal van Job. En daarin openbaart God een kennis die ik nooit heb geweten en nooit heb begrepen, tot mijn diep berouw toe, want ik besef welk een waarheid ik heb gemist in mijn leven. Daarom wil ik dit gedeelte nu samenvattend voorlezen: ‘God spreekt 1 of 2 keer, maar men slaat er geen acht op: in een droom, een visioen of …als hij sluimert. Dan openbaart Hij (iemands zonde) voor het oor van de mens, en Hij verzegelt hun tuchtiging, om de mens van een verkeerde daad af te brengen. …Hij wordt gestraft met (ziekte) slaapplaats, en de strijd in (psyche) is er voortdurend. (Hij dreigt te sterven of krijgt zelfmoordneigingen). Als er dan een engel bij hem is, een bemiddelaar om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal Hij hem genadig zijn, en zeggen: Verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf; Ik heb verzoening gevonden. (Hij zal genezen) Hij zal vurig tot God bidden, en Die zal hem goedgezind zijn, want Hij zal de sterveling zijn gerechtigheid teruggeven. Hij zal zeggen: Ik had gezondigd, maar Hij heeft het mij niet vergolden. Maar God heeft mijn ziel verlost, zodat mijn leven nu in het licht ziet. Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man.’ Job 33:14-23. Toen ik deze woorden las en de Heilige Geest mijn ogen opende was ik in mijn geest diep verbijsterd. En dit om een aantal redenen. Ten eerste ben ik opgegroeid met Heidelbergse Catechismus, en Lessen van Ds. Hellebroek. Daarin wordt nadrukkelijk gezegd dat er geen bemiddeling van engelen bestaat. En daar is een goede reden toe, want er staat geschreven: Er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 1 Timotheüs 2:5 Het is echter ook Paulus die zegt Galaten 3:19 en 20, alsook op 3 andere plaatsen [1] [2] met Mozes in het 2e Verbond, dat engelen hebben bemiddeld. Kan dit dan in strijd met elkaar zijn? Nee, absoluut niet. Gods Woord spreekt zichzelf nooit tegen. Wat we in Job lezen is dat de beschermengel die een enkele of paar keerzal bemiddelen bij God vanwege zonden en ziekte voor ons op aarde. Dat is iets anders dan wat Jezus Christus als Middelaar heeft volbracht. Hij deed verzoening voor alle zonden en is een voortdurende bemiddeling tussen God de Vader en ons in de hemel. Het tweede dat mij zo in beroering bracht was dat God ‚slechts‘ een paar keer ons vermaand door een droom en ‚slechts‘ een paar keer genezing bied. Onze zonden worden ons om Christus‘ wil vergeven en toch verspelen we, met alle respect bedoeld, onze extra kanskaarten maar al te snel. Heeft God mij vorig jaar voor Pasen niet zo’n ultieme kanskaart gegeven? Ik heb in geloof geantwoord en gehandeld, maar ben ook weer in zonden gevallen. Speculeer dus niet los op oneindige kanskaarten in Gods Koninkrijk zolang je hier op aarde bent. Juist als je jong bent, houd alsjeblief – en ik smeek het je op mijn bloten knieën – houd je geweten nauw en zuiver. Verspeel niet deze kanskaarten. Gods engelen geven dus bescherming, maar bemiddelen ook voor een 2e en 3ekans in je leven. Ik dacht dat ik de Bijbel goed kende en ik heb dit altijd gemist. 

4. 70 (oer) volken

Aan het eind van de Thora lezen we dat God na de zondvloed heeft omgezien naar de nakomelingen van Noach. Uit Noach kwamen, buiten Israel 70 volken voor. We zouden nu moeten lezen 70 culturen, daar volkeren in de loop der tijd zijn gesplitst en samengevoegd. Na de taalverwarring bij de Toren van Babel, wees God elk van die 70 volken een beschermengel toe. Zij werden van elkaar gescheiden door 70 talen. Dit tijdstip staat niet letterlijk in de Bijbel, maar wie de tekst straks zorgvuldig leest, zal het hier wel uit opmaken. Volgens het Judaisme werd de heilige aartsengel aartsengel Michael aangesteld tot hun hoofd. Dit lijkt straks ook in Daniel te worden gesuggereerd. God verkiest zelf Israel en is zijn beschermengel en de joodse geschriften melden Samael als engel over Edom. Dat deze verdeling van volken en beschermengelen is gebeurt lezen we in de meeste Nederlandse bijbelvertalingen niet terug. In de Joodse versie en de Griekse versie van het 1e Verbond wel. De Rooms-Katholieke bijbelvertaling stipt het voorzichtig aan en in de BGT staat het eigenlijk het duidelijkst, daar lezen wij in Deuteronomium 32:8-9 De Allerhoogste God gaf alle volken een gebied, Hij verdeelde de mensen over de hele aarde. Voor elk volk bepaalde hij de grenzen, hij gaf elk volk een engel om hen te beschermen. De HEERE verkoos Israel als Zijn eigen volk, zij zouden voor altijd bij Hem horen. Even als bij de 2e val in Genesis 5 is de verwarring ontstaan, omdat er wordt gesproken over de zonen van God, wat door de eeuwen heen is opgevat als een term voor Israel in plaats van de engelen. Nu zeg je: Ik lees niks over 70 volken. Dat klopt. De BGT is een goed doordachte vertaling, maar zeker geen letterlijke vertaling. In de andere vertalingen lezen we over het getal der volken of naar het getal van Israel. Het getal van Israel is 70. Daar kan ik heel veel nog over uitleggen, maar dit is geen bijbelstudie over het getal 70. God verkoos Israel tot Zijn volk en gaf de andere 70 volken een beschermengel mee. Zo ontmoet Daniel de Heere Jezus zelf (lees zelf het hoofdstuk om mij te controleren) en zegt tegen Daniel: De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover Mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om Mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen. Daniël 10:13-14 Hieruit leren we dus gelijk dat de eenheid tussen God de Vader en de Zoon, toen al duidelijk was, als we Daniel naast Deuteronomium leggen. Later blijkt uit vers 21 dat Michael zal optreden als Gods adjudant. Elk van 70 culturen hebben eerbiedwaardig karakter in hun eigen cultuur, die ze door de geestelijke invloed van hun beschermengel koesteren. De rabijnen hebben in de loop der eeuwen al die culturen en eigenschappen in kaart gebracht. Tijdens Jom Kimpoer worden voor de het welzijn van alle 70 volken gebeden. Tijdens Soekoth worden 70 offers herdacht, die voorheen in de Tempel zouden zijn gebracht 13 volken op de 1e dag, 12 op de 2e, enz. tot op de 7e 7 volkeren worden herdacht en daarmee een totaal van 70 offers, waarvan elk offer gepaard gaat met gebed voor de vrede en welzijn van dat volk. Deze volken heten gezamenlijk Gog en Magog [1] [2] die te samen de Laatste Strijd, hetPsalm 34:

 aan een landstreek of cultuur, maar als beschermers of ook wel wachters genoemd van Gods volk verspreid over de aarde. Zo zegt David Psalm 34, wat ik net behandeld heb tijdens de bidstond eind van het vorige jaar: De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. In de eerst volgende psalm (35:5) roept David de hulp in van de beschermengel met het gebed tot God: Laat hen worden als kaf voor de wind, wanneer de engel van de HEERE hen wegdrijft. En hoogst waarschijnlijk heb je 2 weken geleden de woorden gelezen van de onbekende dichter: U, HEERE, bent mijn Toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.Psalm 91:10-12 En nu moeten we er voor waken dat we dit niet gaan verplaatsen naar de Bijbelse uitzonderingen. Rond 2018 raakte mijn auto op de A28 in de slip door een onhandige manoeuvre van een voorganger, waar ik te fel op tegenstuurde en tolde over de snelweg heen dwars tussen al het verkeer door en kwam onbeschadigd tot stilstand in het gras. Die middag kreeg ik telefoon van een vriendin en vertelde, voordat ik kon vertellen wat er was gebeurt: ‚Ik droomde dat ik je in je auto zag rijden en boven je auto vloog een engel, die met je mee bleef gaan‘. Het was voor mij geen raadsel meer waarom ik in de spits zonder iemand te raken door het verkeer heen was gegaan. In de winter van 2020 bracht ik een man naar huis die begon te vertellen hoe hij met alle andere kinderen en de vrouwen uit een vernietigingskamp naar buiten werd gedreven. Het was net voordat de Russen het kamp zouden bereiken. De Duitsers opende het vuur en schoot alle vrouwen en kinderen door. Bedolven onder kinderlijken overleefde hij, werd door een Nazi-officier naar Nederland gebracht en uitgeleverd aan de Canadesen, die deze Duitser doodschoten en hem als jongentje hier in Nederland onderbrachten. Hij leerde op een eenvoudige wijze als Joodse man Jezus kennen. We waren al lang bij zijn huis aangekomen, maar hij kon niet stoppen met getuigen. Al die tijd stond ik in de natte sneeuw buiten stil met de motor uit en mijn lampen en kachel aan. De auto starten was tegen die tijd niet meer mogelijk omdat de accu leeg was. Die oude man zei: ‚Dan gaan we even voor je auto bidden. Tenslotte kreeg hadden we het over de Heere‘. Na het bidden draai ik opnieuw de sleutel om, de motor starten direct en mijn lichten en radio gingen gelijk aan. Deze zomer ging ik met mijn dochter op evangelisatietour door Nederland en terwijl ik viaduct tussen Amersfoort en Leusden afrij begeeft mij rem het. Hij was finaal de verbinding kwijt. Ik trapte het pedaal met 1 teen tot op de bodem. Zonder kleerscheuren kwamen we met alleen een handrem op de plaats van bestemming. Even was er paniek, maar ik wist dat ik Gods weg ging en liet mijn angst en zorgen los. Tegen de tijd dat we verder moesten, heb ik verteld dat de auto onbruikbaar was en dat ik graag nog even met elkaar er voor wilde bidden. Aangekomen bij de auto, deden de remmen het beter dan ooit te voren. En zo kan ik echt veel meer voorbeelden geven. Ik geloof dat God Zijn engel zend als wij om hulp vragen en Hem daarin dienen. Deze engel is onlosmakelijk aan het gebed van de heiligen gekoppeld. En keer op keer besef ik weer dat we zo weinig stil staan bij deze goddelijke bescherming. 

En omwille van de tijd, wil ik een sprong maken in de tijd en doorreizen naar het 2e Verbond en daarin ontmoeten we onze Heere Jezus Christus zelf die ons hierin onderwijst.

6. Bescherming van de kinderen en eenvoudigen

De Heere Jezus was vast niet de hele tijd aan het onderwijzen terwijl ze op reis waren naar de volgende plek waar Hij moest zijn. En dat gaf de decipelen de tijd om met elkaar te touwtrekken over een onderwerp dat hen bezig hield. De vraag wie van hen nu het belangrijkste is hield ze bezig. De moeder van Jacobus en Johannes dacht het op te kunnen lossen door bij Jezus te bedingen dat haar zonen de ereplaats zouden krijgen naast Jezus. De Heere Jezus maakte haar duidelijk dat dit verzoek niet gepast was. Maar nu houden ze het onderling dan maar op een iets hoger level en discussiëren over wie dan in het Koninkrijk der Hemelen de belangrijkste zal worden. En Jezus hoort of weet dat ze achter Hem hierover lopen de kissebissen. Opeens staat Hij stil en pak een kind bij de schouders en trekt hem tegen Zich aan. En dan roept Hij al die grote kerels om om Hem en het kind heen te gaan staan. Dat kind voelt zich geïmponeerd en duikt in elkaar en kijkt met grote ogen naar die stoere vissers en die vriendelijke wonderdoende Meester. Dan zegt Jezus: ‘En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.’ Mattheüs 18:3-5 Met scherpe bewoording verteld Jezus hoe verderfelijk het in Zijn ogen is als je een kind, een kwetsbare, een eenvoudige of een nederig kind van God pest, vernederd of anderszins kwetst. En dan zegt Hij iets waar je goed moet letten het tussenliggende bezittelijke woordje ‚hun‘: ‘Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. ’ Mattheüs 18:10-11 Met dit enkele vers openbaart de Heere Jezus een geheimenis dat verborgen was in de hemel, namelijk kinderen en die aan hen gelijk worden een ieder zijn eigen beschermengel heeft in de hemelen. In het Grieks staat er αυτος autos is voor geen enkele andere uitleg vatbaar, dan dat er aan hen persoonlijk een engel in de hemel is gekoppeld. Waarom staat er niet hemel, maar het meervoud hemelen? Dat is puur de keuze van de vertalers geweest. Er wordt namelijk niet specifiek een meervoudsvorm gebruikt. Daar hoeven we dus niks achter te zoeken. Er wordt hier in het Grieks gesproken over ουρανος oura’nos. Dat is de lucht, het heelal, als het gehele universum, alsook de hemel der hemelen waar God troont. Dat betekend dat deze engelen hier op aarde, in de hemelse gewesten en de hemel verkeren. Ja, sterker nog Jezus maakt zelfs bekend tot welke orde deze engelen behoren, namelijk tot de cherubijnen. Deze engelen komen samen met de serafijnen in Gods directe aanwezigheid. De serafijnen zijn aangewezen om God de eer te brengen voor Zijn heilige troon. We praten dus over dezelfde ontzagwekkende engelen die ook in Efratha’s velden hebben gezongen. Over hun machtige verschijningen hebben we gesproken met Kerst.

Toepassing

O, lieve mensen laat dit je aandrijven tot nederigheid en eenvoud. Durf de minste te zijn. Misschien bespot en veracht door je eigen familie en mede-christenen, maar onder de bescherming van een engel die in de heilige kring van de troon van God de Vader verkeerd en over jou waakt. Dat is een zeer machtige engel. Vorige week hebben we gehoord hoe de namen van Zijn kinderen zijn gegraveerd in Zijn doorboorde Middelaars handen. Hij kan en zal je niet vergeten. Maar in Zijn persoonlijke liefde voor de eenvoudige en nederige van hart alsook voor de kinderen heeft als het ware al een deel van hun toekomstige heerlijkheid gegeven. Hoe onlogisch het nu ook klinkt, zijn de engelen als dienaren van de Heere, als dienaren reeds toegewezen hier op aarde, zoals ze straks in de hemel ook zullen dienen. In eerste instantie God, maar in tweede instantie ook Zijn geliefde nederige volk.  In stilte mogen we ons ook wel verwonderen dat de woorden van de belofte van trouw aan de Amerikaanse vlag waar is: One nation under God! Hoe is het mogelijk dat we in Gods algemene genade onder Zijn bescherming staan als land. Aan de ene kant weten we dat we hierdoor onder Zijn bescherming staan, maar aan de andere kant moeten we ook beseffen dat onze daden als Nederland ons ook er voor zorgt dat we gereed worden gemaakt voor het oordeel. Elk van de 70 volkeren is niet te verontschuldigen. Volgens de Talmud sprak God Zijn Wet op de Horeb uit in 70 talen, zodat we alle zouden weten wat Zijn wil is. Raakt het je nog dat Gods wet in ons land met voeten wordt getreden? Geen andere goden? Wetenschap, geld en sport zijn Nederlands goden. Het misbruiken van Gods naam is niet meer strafbaar, ja iemand er op aanspreken is aantasting van iemands vrijheid. Dat dit veelvuldig in film en op tv gebeurt registreer je misschien niet meer. Het stompt ook het geweten van de gelovigen af. Het heiligen van Gods dag is geen issue meer. Ook christenen maken volop gebruik van de winkels en dienstverleners op de zondag, werken op zondag in niet noodzakelijke arbeid en het online shoppen maakt de grens dun om toch op zondag aankopen te doen, want je ziet niet dat je ook een ander aanzet tot overtreden. Het eren van wie over ons gesteld is, is verdwenen, want we zijn allemaal aan elkaar gelijk en respect moet je verdienen en ieder heeft het recht op zijn eigen mening. Vreemdgaan wordt via reclame aangemoedigd. Buitenhuwelijkse relaties is algemeen aanvaard. Wisselende seksuele contacten is okay. Ook met meerdere partners of hetzelfde geslacht. Voor erotiek hoef je de deur niet meer uit, want is gratis toegankelijk via je telefoon en niemand die je betrapt. Moord is bij wet vastgelegd, door ongeboren baby’s hun recht op leven te ontnemen. De medische ethiek is door overheids regels bepaald wat een waardig leven is of reden is om je te laten vermoorden door een seriemoordenaar die de eed van een arts heeft gezworen. Liegen en bedriegen heeft geen consequenties meer, maar wordt voorgeleefd door onze minister-president en zijn ministerploeg. De gehele commercie, tv, internet is doorregen met begeerte. Dit werd voorheen nog geweerd door geen tv in huis te hebben en alleen eigen lectuur. Maar tv en internet en de onaflaatbare reclames in games, langs de weg en in het nieuws daagt ons uit tot het maximum. Je naasten liefhebben als jezelf is ondertussen een kwalijke bewering. Je moet eerst voor jezelf zorgen, anders kan je het ook niet voor een ander. Het gaat er om wat jij prettig vind. Als dat niet jouw levensmotto is en je in de geestelijke gezondheidszorg komt, zal je hier op worden behandeld. Het is het uitgangspunt van de meeste behandelprogramma’s. Deert het je dat dit de situatie is? Orthodoxe joden rouwen als er een volk wordt vernietigd of uiteengedreven. Of als een gevecht of oorlog ten einde is. Of als er een grote natuurramp heeft plaatsgevonden. Dan doet het er niet toe of ze de vijand waren of niet. Als Iran vandaag van de aarde wordt weggevaagd, zal er een nationale rouw worden uitgeroepen in Israel. Er zullen er ook zijn die feest vieren. Maar dat wordt gezien als handelen tegen Gods wil. Want 1 van de hemelse schoonheden wordt van de aarde genomen of geminimaliseerd. Ik vond dit beschamend dat deze houding er is in het meest gehate, verafgode en seculiere land ter wereld. Uit meerdere bronnen weten we dat de vorsten van de 70 naties niet alle trouw zijn gebleven aan hun Heer. Daarvoor zullen ze ook worden gestraft, want Jesaja zegt: Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.  Jesaja 24:21-23 Roep jij de hulp van God in, in alles in je leven. Hoort je beperking of ziekte bij je leven? Weet je echt wie je beschermd en uit de nood helpt, op elk moment van het leven? In het algemeen zijn we daarin selectief. Het is ook gebleken dat we die bijzondere bescherming kwijt kunnen raken, door zonden, weigering of trots. Laat duidelijk zijn dat geen van de engelen de rol van de Enige Middelaar Jezus Christus overneemt, maar wel dat er een engel in je leven is die voor je pleit of heeft gepleit. Lees de woorden uit Job thuis eens in zijn geheel en vlucht tot de HEERE. Hij verwacht je. Zuiver je leven tot de laatste gram en leef bemoedigd en onbevreesd onder Gods bescherming. Amen

Zingen: Veilig rustend in Uw armen

 

Tags: ,
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject