Psalm 20:2-9 Gebed en zegen

 2. Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid, de Naam van de God van Jakob u in een veilige vesting zetten.
3. Moge Hij u hulp zenden uit het heiligdom en u ondersteunen uit Sion.
4. Moge Hij aan al uw graanoffers denken en uw brandoffer tot as verteren. Sela
5. Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan.
 6. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God. Moge de HEERE al uw verlangens vervullen.
 7. Nu weet ik dat de HEERE Zijn gezalfde verlost! Hij zal hem verhoren uit Zijn heilige hemel, met machtige daden van heil door Zijn rechterhand.
 8. Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen.
9. Zíj kromden zich en vielen, maar wíj zijn opgestaan en staande gebleven.
 10. HEERE, verlos; moge die Koning ons verhoren op de dag dat wij roepen.
Tags:
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject