Mattheus 17 De verheerlijking op de berg

1. En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen.
2. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.
3. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.
4. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia.
5. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!
6. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd.
7. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd.
8. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject