Lukas 1:46-56 Lofzang van Maria

46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot,
47. en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker,
48. omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken,
49. want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.
50. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.
51. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven.
52. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.
53. Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden.
54. Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken,
55. zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.
56. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject